Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Připravme se na kotlíkovou dotaci

Operační program životního prostředí (dále OPŽP) ve svém programu umožňuje získat finanční prostředky na výměnu zastaralých kotlů domácností za nové. O peníze z OPŽP si požádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové výzvy činí 3 mld. Kč a kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. 9.

Občané mohou požádat až o 85 % z maximální částky 150 tisíc Kč, tedy o 127,5 tisíce Kč na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj (typu Ekodesign) a takzvaná mikroenergetická opatření. Výše dotace je odstupňována podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší – 70 %, na kotel jen na biomasu či tepelné čerpadlo je nejvyšší – 80 %) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu). Seznam schválených výrobců kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů pro kotlíkovou dotaci bude zveřejněn na stránkách OPŽP.

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také minimálně jedno takzvané mikroenergetické opatření. Míra dotace na mikroenergetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20000 Kč, které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc Kč. Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení. S určením nejvhodnějších opatření občanům může pomoci energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy. Například novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z hlavního uzávěru plynu na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace.

Možná mikroenergetická opatření:

 zateplení střechy či půdních prostor,

 zateplení stropu sklepních prostor či podlahy,

 dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.),

 oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,

 oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří),

 dílčí výměna oken,

 výměna vstupních/balkonových dveří,

 instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,

 výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

 

Nutné přílohy k žádosti:

 žádost o poskytnutí dotace (budou k dispozici na krajských úřadech),

 fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu, prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu či palivech,

 písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více,

 písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

 další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb a související s nastavením přidělování podpory.

 

Závěrem je nutné říci, že Ústecký kraj předpokládá zahájení příjmů žádostí v 1. čtvrtletí 2016. Informace je možné sledovat na stránkách krajského úřadu:
www.kr-ustecky.cz. Kontaktní e-mail: kucera@masceskysever.cz.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail