Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rumburk na podporu sportu a volnočasových aktivit

Rada města Rumburk na svém jednání dne 8. 10. 2015 schválila Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rumburk na podporu sportu a volnočasových aktivit (dále jen „Zásady“). Účelem je stanovení jednotných a závazných podmínek čerpání veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města Rumburk na podporu sportovních a volnočasových aktivit občanů města, především dětí a mládeže.

Město Rumburk dlouhodobě podporuje různé sportovní aktivity na všech výkonnostních i rekreačních úrovních. V Rumburku pracují profesionální i amatérské sportovní organizace, mnoho dobrovolných trenérů a pracovníků, kteří se věnují především dětem a mládeži. Z jejich řad vyrostlo mnoho vrcholových sportovců, kteří reprezentují město Rumburk na republikových i zahraničních soutěžích. Je to především TJ Rumburk (atletika, volejbal, cyklistika, moderní gymnastika, hokej, basketbal), JV Judo Rumburk, FK Rumburk, plavecký oddíl, tenisový klub, AC Rumburk, Klub českých turistů, florbalový oddíl, ale i další sporty jako je ragby, badminton, aerobik, bowling, box, kickbox, jezdectví, cvičení na posilování a formování těla, bruslení, country tance, futsal, gymnastika a parkour, jóga, mažoretky, míčové hry, nohejbal, squash, stolní tenis, triatlon, sportovní tělocvik, plavání s ploutvemi a další.

Město je zřizovatelem příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, která spravuje letní a zimní stadion, plavecký bazén, skate park, lyžařský vlek a od letošního roku i multifunkční plochu (využití zimního stadionu mimo zimních měsíců), která nabízí širokou škálu sportů, jako například in-line hokej, badminton, házenou, futsal, florbal, stolní tenis, in-line bruslení a lukostřelbu. V roce 2009 bylo vybudováno a předáno do užívání nové veřejné dětské hřiště na sídlišti V Podhájí a v roce 2013 dětské hřiště u Domu kultury Střelnice. V letošním roce bylo zrekonstruováno veřejné hřiště naproti bazénu a byly provedeny úpravy ve skate parku. Na dodržování provozních řádů veřejných venkovních hřišť dohlíží městská policie. Připravuje se vybudování venkovního fitness – workoutového hřiště. Veřejnost i sportovní kluby využívají prostory tělocvičen a venkovních ploch ZŠ U Nemocnice a ZŠ Tyršova, gymnázia, Střední zdravotní školy a Obchodní akademie, Domu dětí a mládeže a dalších školských zařízeních. Využití svých sportovišť a wellness nabízejí i soukromé subjekty, jako například Sportlife centrum, Hotel Lužan a další.

Schrödingerův institut – středisko volného času otevřelo v Rumburku na rohu ulic Hálkova a tř. 9. května tančírnu Balahala, která nabízí také mnoho sportovních i volnočasových aktivit.

Nabídka sportovních a volnočasových aktivit v Rumburku se zvyšuje a zákonitě přináší problémy zejména s financováním a zajišťováním provozu jednotlivých sportovišť a zařízení. Město Rumburk každoročně formou dotací rozděluje mezi neziskové organizace na podporu sportu a volnočasových aktivit přibližně jeden milion korun. Finančně dotuje nejen činnost sportovních organizací se sídlem v Rumburku, ale i sportovní a volnočasové akce pořádané na jeho území a od roku 2014 i odměňování dobrovolných trenérů a pracovníků ve sportu. Prostřednictvím svých školských příspěvkových organizací a Domu kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk nabízí veřejnosti zapojení se do pravidelné sportovní činnosti. Budováním veřejných hřišť umožňuje dětem a mládeži,

ale i ostatním obyvatelům města, provozovat sport neorganizovaně, bezplatně a v různých formách tělesné činnosti.

Dotace na volnočasové aktivity jsou určeny především pro neorganizované děti a mládež. Jsou poskytovány na základě zhodnocení úrovně, předpokládaného počtu zúčastněných, tradice a potřebnosti.

Text „Zásad“ je nedílnou přílohou každé „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rumburk na podporu sportu a volnočasových aktivit“ uzavřené v roce 2016 a v letech následujících a příjemce je povinen se jimi řídit. Finanční podpory budou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace v těchto oblastech:

Oblast tělovýchovy a sportu

podpora činnosti sportovních organizací, sportovních aktivit dětí a mládeže, odměny dobrovolným trenérům dětí a mládeže, podpora sportovních aktivit jednotlivců provozovaných na vrcholové úrovni a podpora sportovních akcí na území města)

Oblast kultury a vzdělávání

vytváření nabídky volnočasových a cílených aktivit pro neorganizované děti a mládež, kulturní akce pro veřejnost, vzdělávací programy, …

Žadatelem o účelovou dotaci může být nestátní nezisková organizace (dále jen „NNO“), která provádí celoroční činnost nebo pořádá akci na území města Rumburk, je řádně registrovaná dle platných předpisů a patří k některým z níže uvedených typů:

 Spolky dle nového občanského zákoníku, části § 214 a násl. zákona č. 89/2012, účinného do 1. 1. 2014 (dále jen NOZ) – dříve Občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění

 Církevní právnické osoby zřizované církví či náboženskou společností podle zákona č. 3/2002 Sb., v platném znění

 Obecně prospěšné společnosti existující a jednající před účinností NOZ, tedy před 1. 1. 2014 podle zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění

Výjimku z tohoto ustanovení může ve výjimečných případech odsouhlasit Rada města Rumburk.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu sportu a volnočasových aktivit je na kalendářní rok 1 000 000 Kč.

Maximální výše dotace na akci stanovená v „Zásadách“ je v jednotlivém případě 15000 Kč. Na pravidelnou činnost v kalendářním roce předkládá každá NNO pouze jednu žádost, a to i v případě sportovních organizací sdružující oddíly různých druhů sportu. Na přiznání dotace není právní nárok.

Žadatel, který žádá o dotaci na akci nebo činnost, musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních nebo cizích zdrojů. Tato podmínka se netýká dotace na odměny dobrovolným trenérům ve sportu.

Žádosti o dotaci na rok 2016 se předkládají od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015.

Úplný text „Zásad“ a předepsané formuláře včetně příloh jsou k dispozici na Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk a na stránkách města Rumburk www.rumburk.cz → Odbor školství, kultury a tělovýchovy → DOTACE.

 

Odbor školství, kultury
a tělovýchovy Městského
úřadu Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail