Oznámení pro podávání podnětů a návrhů pro nový územní plán města Rumburk

Tištěné noviny 21/2015 | 23. 2. 2016 | Nezařazené

Zastupitelstvo města Rumburk na svém 7. zasedání ze dne 17. 9. 2015 rozhodlo o pořízení nového územního plánu města Rumburku. V souladu s § 6 odst. (5) a §§ 44 a 46 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, schválilo termín pro podávání podnětů a návrhu pro tuto změnu v termínu do 31. 1. 2016.

Vzhledem k tomu, že připravovaný soubor námětu návrhů na pořízení územního plánu pro zpracování zadání územního plánu bude uzavřen ke dni 31. 1. 2016, je možné přijímat dle § 46 včetně všech požadovaných náležitostí, uvedených na příslušném formuláři (prostřednictvím podatelny MěÚ Rumburk) do uvedeného termínu návrhy občanů města, fyzických nebo právnických osob, které mají vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na území obce a jejich záměrem je v budoucnu jiné využití pozemku nebo stavby než je uvedeno v závazné části platného územního plánu (ÚPNSÚ Rumburk, včetně jeho změn č. 1 a č. 2).

Informace nebo konzultace poskytují pracovníci Úřadu územního plánování, odboru regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk v úředních hodinách ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hod. (budova B, patro č. 4, nebo č. 6), nebo telefonicky na číslech 412 356 233, 412 356 219 a 412 356 248.

Dagmar Mertlová
vedoucí odboru Regionálního rozvoje a investic
a Úřadu územního plánování Městského úřadu Rumburk

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/02/23/oznameni-pro-podavani-podnetu-a-navrhu-pro-novy-uzemni-plan-mesta-rumburk-4/