Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Projde v Rumburku participativní rozpočet?

penize

Na čtvrtek 26. 11. byla naplánována dvě zasedání – Setkání s občany a Zastupitelstvo města Rumburk. První z nich bylo na jedno konkrétní téma – participativní rozpočet. Stručně bychom o participativním rozpočtu mohli napsat, že je to nástroj přímé demokracie, který je v rukou občana, jež do jisté míry rozhoduje o tom, kam se má město, ve kterém žije, ubírat a do čeho má investovat. Všem přítomným projekt detailně představil Vojtěch Černý z české neziskové organizace Agora Central Europe, která se již dlouhodobě věnuje zapojování veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech a rozvoji své obce. Tato společnost poskytne městu Rumburk součinnost při samotném zavádění. Cílem tohoto velkého projektu není hledat problémy, ale generovat řešení, umožňuje aktivizovat a vzdělávat občany, buduje důvěru mezi veřejností a radnicí, učí úředníky, jak komunikovat s veřejností, prohlubuje vztah obyvatel k místu, kde žijí, otevírá dialog o prioritních investicích a potřebách obyvatel.

Celé to funguje tak, že radnice vyčlení část rozpočtu a lidé pak přicházejí s nápady, co je třeba měnit a co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Dále společně s úředníky dopracují své nápady do realizovatelné podoby. Své návrhy představí a prodiskutují se svými spoluobčany. Obyvatelé města pak hlasují o jednotlivých návrzích, většinou je to kombinace elektronického a papírového hlasování. Uvidíme, jak na dalším jednání rozhodnou zastupitelé a zda tento projekt schválí. Názory jsou různé, ale podle ohlasů, a to i z řad občanů, je zatím tento krok vnímán pozitivně.

Kvůli diskuzi se trochu posunulo i na čtvrtou hodinu naplánované zastupitelstvo. Hned na začátku složil slib nový člen zastupitelstva Petr Dubravec, který nahradil Karla Strachoně. Po projednání povinných bodů následovaly návrhy na připojení se města Rumburk k Dobrovolnému svazku obcí SEVER, Svazu měst a obcí České republiky a Hospodářské a sociální radě okresu Děčín. Ke všem třem zmíněným se Rumburk po hlasování připojil. Starosta Jiříkova a zároveň předseda DSO SEVER Michal Maják byl přizván do diskuze a sdělil všem přítomným několik důležitých informací o daném spolku. DSO SEVER sdružuje obce v rámci šluknovského regionu, a to za účelem racionálnějšího zabezpečování některých svých úkolů, převážně v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, s výjimkou výkonu státní správy, čistoty obcí a rozvoje regionu. Posláním Svazu měst a obcí ČR je hájit společné zájmy a práva obcí sdružených ve Svazu v duchu principů Evropské charty místní samosprávy. V rámci připomínkování Svaz reaguje na nejnovější legislativní návrhy a politická rozhodnutí na národní i evropské úrovni, která mohou výrazně ovlivnit činnost a fungování našich měst a obcí. O Hospodářské a sociální radě Děčínska nám pověděl její tajemník Jiří Aster. HSRD byla zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s Vládou České republiky, ministerstvy, ústředními správními úřady, orgány Ústeckého kraje a orgány samospráv okresu Děčín v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje regionu.

Asi v polovině programu dorazili na jednání další tři zastupitelé – Karel Schäfer, Ladislav Pokorný a Petr Vondráček, kteří byli na stejný den pozváni na zastupitelstvo do sousedního Varnsdorfu, aby se pokusili tamní radnici přesvědčit o finančním příspěvku Lužické nemocnici a poliklinice. To se bohužel nepodařilo, z jednadvaceti zastupitelů bylo dvanáct proti. I tak děkujeme alespoň za částečnou podporu.

Dalším bodem byl projekt s názvem „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Rumburk, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Rumburk“. Přednášela Dagmar Mertlová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a investic. I tento bod byl zastupiteli přijat. Nově doplněným bodem byl „Plán prevence kriminality města Rumburk na období let 2016 – 2019.“

Pro město Rumburk z tohoto plánu vychází úkol realizovat v rámci svého území preventivní politiku, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci prevence kriminality. PPK je nezbytným dokumentem k předkládání žádostí nejen o státní účelové dotace MV ČR. Zastupitelé debatovali zejména o zřízení dopravného hřiště pro děti, jelikož nyní musí školy i školky, pokud mají zájem, dojíždět do Varnsdorfu. Téměř ke konci jednání se diskutovalo ještě o návrhu na přihlášení se města Rumburk ke spolupráci v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám s Agenturou pro sociální začleňování, od kterého si dle mluvčího města Rumburk Dalibora Dvořáka „město slibuje dotační příležitosti a zařazení do prioritní osy měst, jež budou moci čerpat nejen evropské, ale i národní tituly.“

Následovaly už jen zápisy z Kontrolního a Finančního výboru a diskuze členů zastupitelstva města. Kolem osmé večer bylo jednání ukončeno. Zastupitelé se před koncem roku sejdou ještě v polovině prosince, konkrétně ve čtvrtek 17. 12. od 15.30 hod. opět v sále Městské knihovny.

jap

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail