Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Historický rozpočet města Rumburk

kittl

Rozpočet na rok 2016 je po mnoha letech historicky první, který byl v Rumburku schválen dopředu. A sice před koncem předchozího roku rumburskými zastupiteli 17. 12., bez hrozby rozpočtového provizoria. Nejenom mně se tak naplnila představa o tom, jak by měl být rozpočet předkládán normálně. Schválen byl naprostou většinou hlasů a kromě komunistů jej nepodpořil pouze ředitel naší vlastní příspěvkové organizace, jemuž na činnost z rozpočtu města v poslední době ročně přispíváme částkou okolo 15 milionů Kč.

Přebytkový rozpočet počítá s celkovými příjmy 231 milionů Kč a výdaji o 5,1 milionu Kč nižšími. Výsledné saldo sice nepokrývá zcela plánovanou splátku investičního úvěru z minulých let, ale počítáme s využitím revolvingového úvěru, kde si město loňským splácením vytvořilo pohodlnou rezervu do vyčerpání aktuálního dvacetimilionového úvěrového rámce.

V oblasti příjmů zůstáváme opatrnější. Zejména v daňových příjmech 140 milionů Kč počítáme s celkovým nárůstem pod 1,5 %. To je podstatně méně, než je pro nás predikováno ministerstvem financí. Každopádně dáváme přednost možnosti skryté rezervy před přílišným optimismem státu. S největším nárůstem v daňových příjmech počítáme u daně z přidané hodnoty o 5,3 mil. Kč a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 3,2 mil. Kč.

LETOS BUDE RUMBURK
VÍCE INVESTOVAT

Velmi výrazně v příjmech navyšujeme plán přijatých dotací. Hlavně proto, že jenom při rekordním využití dotací na naše investice počítáme s částkou 23,5 milionu Kč. Samotné kapitálové výdaje – investiční akce města – pro rok 2016 překračují 63 milionů Kč, přičemž běžné výdaje se prakticky zásadně nevymykají trendu minulého období, celkově jsou o necelých 15 milionů Kč nižší.

Do svých základních škol a školek plánuje město nainvestovat 14,4 milionu Kč. Z toho částkou 9,5 milionu Kč největší díl ukrojí zateplení prvního stupně ZŠ Tyršova. Očekáváme, že řádným vysoutěžením přes elektronický internetový program se cena ještě výrazně sníží. Vyhlášená dotace na zateplení v současné době nepřevyšuje 40 %. Ta je bohužel srovnáním z minulých let dotací poloviční, ale i tak spolu s očekávanou úsporou na vytápění je to ještě stále pro město investice se slušnou návratností.

OCHRANA OBYVATEL

Přes 12 milionů korun Rumburk plánuje na pořízení monitorovacího a varovného systému v rámci protipovodňové prevence. Jedná se o rozsáhlý dotační projekt, kde spoluúčast ze strany státního rozpočtu činí 70 %. Byl již kompletně zpracován specializovaným administrátorem, na jehož práci se dotace vztahuje také. Odsouhlasen zastupitelstvem byl odeslán ke schválení dotace ještě koncem minulého roku. Zadávací dokumentace této zakázky nabídneme k soutěžení, až budeme mít jistotu schválení dotace. Počítáme s tím, že tuto investici bychom mohli i posunout do následujícího roku 2017. To pro případ, že by schválení dotace mělo zpoždění, které by mohlo ohrozit termín dokončení akce do konce roku.

Na rekonstrukci zimního stadionu, ze kterého nebezpečně unikal čpavek, jsme v rozpočtu vyčlenili částku 11,1 milionu korun. Vyhlášená dotace na tento titul činí 85 %. Tuto zakázku začneme soutěžit ještě před samotným schválením dotace, které reálně očekáváme v prvním pololetí. Měli bychom tak zvládnout termín dokončení rekonstrukce do konce listopadu.

MĚSTSKÉ BYTY

Dlouhodobě odkládanou Popelkou v investicích je bytový fond města. Tomu bohužel odpovídá i jeho stav a vůbec celková zanedbanost městských bytových domů. Pro rok 2016 vyčleňuje rozpočet pro investice do bytového hospodářství částku přes 9 milionů Kč a v tomto trendu bude pokračovat i v letech následujících. Letos se jedná hlavně o rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a rozvodů odpadů a akutní výměny oken. Konečně se aspoň započne i s dlouho neřešenou, velmi nákladnou rekonstrukcí střech ve Vrchlického ulici č. p. 18, 19 a 20. Jsou to ty kdysi slavné střešní nástavby na modrých nízkých panelácích nad Katastrálním úřadem. Mohutně do nich zatéká mnoho let a veškeré pokusy o opravy se míjejí účinkem. Jedná se o nevhodnou technologii i provedení a zhotovitel stavby již dávno zanikl. Postižené byty se již neobsazují, byty pod nimi jsou pochopitelně postiženy rovněž. Částka na rekonstrukci každé z těchto tří střech se odhaduje na 10 milionů Kč.

VZHLED MĚSTA

Do rekonstrukce veřejného osvětlení město letos investuje 3 miliony Kč. To se týká především ulic Sukova, Na Pěšině, Druhá. Do samotných oprav a výměn lamp za modernější se počítá s částkou kolem jednoho milionu.

Rozpočet počítá s dokončením rekonstrukce chodníku na Tř. 9. května v posledním úseku od „Krtka“ dál až k železničnímu přejezdu a na protější straně pod městským úřadem směrem k nádraží (naproti oblíbené tančírně Balahala), kde jsou z celé ulice poslední zbytky nevzhledného popraskaného litého asfaltu. Na této ulici v místě před Loretou se letos počítá s vybudováním parkoviště. Další parkoviště bude vybudováno u školky v ulici Vojtěcha Kováře. O opravách chodníků a cest na menších úsecích, které jsou zahrnuty zvlášť do údržby odboru komunálních věcí, nemluvě.

Rozruch očekáváme kolem schválené

výstavby rozhledny na Strážném vrchu. Vyvolá mezi obyvateli města otázky okolo potřebnosti takovéto investice, zejména když už máme rozhlednu na Dymníku. Do budoucna se musí počítat i s její údržbou. Bude se jistě narážet i na ochránce stromů, pokud bude muset nějaký této dřevěné stavbě v zalesněné části ustoupit. Přiznávám, že vzhledem i k těmto okolnostem bylo v Radě města rozhodnuto v její prospěch jen těsnou většinou. Nakonec jsme na tuto vyhlášenou výzvu z Euroregionu NISA přistoupili. Nechceme v tom trhat partu s okolními městy a obcemi, zejména pod tíhou argumentu, že 90 % na její pořízení bude hrazeno z dotace. Samozřejmě, že rozhodující je naše přesvědčení, že rozhledna přispěje ke zvelebení a zatraktivnění nejen samotného Strážného vrchu.

PROJEKTOVÁ PŘIPRAVENOST

Pochopitelně je v plánu rozpočtu zpracování řady dalších projektových dokumentací na investiční akce, které nás čekají v dalším období. Jejich připravenost je nezbytnou podmínkou pro poptávání dotací, které končí rokem 2022. Mezi nimi je i projekt na vynucenou investici – rekonstrukci mostu v Sukově ulici pod gymnáziem s předběžným odhadem 15 milionů Kč. Ten byl závěrem roku statikem pro nás zcela nečekaně shledán pro současné využití nevyhovujícím.

Je toho mnoho, co naše město potřebuje. Pomalu všude v centru i na sídlištích dnes již zoufale chybí parkovací plochy. Město potřebuje nový dům s pečovatelskou službou. Řada potřebných investic se musí řešit postupně, jako např. vodovod v Josefské ul., který připravujeme s tím, že nám 70 % nákladů zpětným odkupem uhradí SČVaK. Ale to za předpokladu, že se nám na vodovod připojí všichni přilehlí obyvatelé (máme i neblahou zkušenost, kdy se nám některé domy u „Antoňáku“ připojit odmítly a my nakonec řešíme pokles hladiny v jejich studnách včetně zbytečného zákazu výlovu rybníku).

NEMOCNICE NA DOBRÉ CESTĚ

Řadu věcí odkládáme také proto, že jsme se už na začátku všichni shodně rozhodli udržet v chodu naši nemocnici. Bez podpory města Rumburk by už nebyla. Její nové vedení má naši plnou důvěru a prokazuje obrat směrem k zastavení propastné ztrátovosti. Proto jsme se vloni vydali cestou její podpory ve výši 22 milionů Kč jenom na úhradu ztrát. V rozpočtu 2016 počítáme s další úhradou ztrát nemocnice, které se viditelně zmenšují, a to částkou 5 milionů Kč. Prozatím.

Alois Kittl
místostarosta

Tisk Tisk | E-mail E-mail