Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Počty dětí u zápisu v základních školách zřizovaných městem Rumburk

Jedná se o počty dětí, které se na jednotlivých školách dostavily k zápisu v lednu 2016. Nejedná se o počty dětí, které budou na školu přijaty (např. odklady, volba jiné školy, …).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. 1. do 15. 2. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

O přijetí dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Pokud je dítě skutečně přijato do jiné základní školy než školy spádové, je ředitel této školy povinen oznámit tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tato informační povinnost je stanovena z důvodu informovanosti ředitele spádové školy o tom, zda zákonný zástupce splnil svou povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce, či nikoliv. Pokud totiž zákonný zástupce dítěte nesplní svou přihlašovací povinnost k povinné školní docházce a nezvolí pro dítě jinou základní školu než spádovou, platí, že dítě plní povinnou školní docházku ve škole spádové, a to automaticky, aniž by zákonný zástupce dítěte výslovně přihlásil v této spádové škole dítě k zápisu. Vychází se z toho, že nečinnost zákonného zástupce nesmí být dítěti na újmu a dítěti i tak vzniká právo a zároveň povinnost školní docházky.

OŠKTV

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail