Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zpracovává se nový strategický plán rozvoje města Rumburk pro roky 2016 až 2026

rumburk

V polovině ledna 2016 byly zahájeny práce na novém Strategickém plánu rozvoje města (SPRM) pro roky 2016 až 2026. Ten bude klíčovým nástrojem pro koncepční řízení rozvoje města v dlouhodobém horizontu a měl by být sestaven na základě podnětů širokého spektra místních aktérů při současném respektování lokálních faktorů a limitů. Město při realizaci Programu svého rozvoje prostřednictvím vedení města ve spolupráci s místními aktéry konkrétními kroky – projekty postupně

směřuje k naplnění dlouhodobé vize a cílů; jedná se tedy o strategické plánování. Na základě poznání situace ve městě a na základě názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v místě jsou formulovány představy o budoucnosti města spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých cílů.

Co řeší Strategický plán rozvoje
města Rumburk:

 zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje města a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit města i celkového potenciálu města,

 je podkladem pro rozhodování orgánů města v rozvojových záležitostech;

 slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji města – slouží tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje,

 podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci,

 zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého sektoru),

 je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu,

 je marketingovým nástrojem sloužícím k propagaci cílů města a zvyšuje jeho konkurenceschopnost,

 je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních měst a obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

SPRM je tvořen vizí (dlouhodobým strategickým pohledem na město za deset až dvacet let), dlouhodobými cíli, opatřeními a aktivitami na období platnosti tohoto plánu s případným rozpracováním aktivit.

Dobře zpracovaný SPRM je tak nástrojem, který umožní vedení města myšlenkově rozvíjet město ve směru této vize. Díky pojmenování požadovaného stavu dojde také k postupnému uspořádání jednotlivých kroků k urychlení rozhodovacích procesů. V tomto případě je funkce programu rozvoje města přirovnatelná k funkci diáře. Z něj lze například vyčíst, že pokud máme v horizontu tří let budovat kanalizaci města, je zbytečné vynakládat prostředky na opravu chodníků dříve, než bude stavba kanalizace ukončena.

Pro zpracování nového SPRM byl ustanoven programový výbor, jsou určeni gestoři pro jednotlivé oblasti a začínají jednat pracovní skupiny zřízené pro každou oblast. Jsou připraveny ankety pro občany města, pro podnikatele, pro neziskový sektor i pro příspěvkové organizace ve městě. Anketní lístky pro občany byly ve druhé polovině února distribuovány roznáškou do poštovních schránek a najdete je i v tomto vydání Rumburských novin, sběrnými místy pro vyplněné anketní lístky občany budou Městské informační centrum na náměstí a podatelna v budově Městského úřadu Rumburk. Veřejné projednání návrhu SPRM bude dne 27. 4. od 16.00 hodin ve velkém sále Domu kultury Střelnice. Závěrečné projednání v orgánech města by mělo proběhnout v červnu 2016 a následně v červenci 2016 by mělo dojít k předání finální verze SPRM. Zpracovatelem tohoto významného dokumentu je na základě výběrového řízení Ing. Luděk Suchomel ze Smržovky.

Závěrem bych chtěl požádat všechny občany města i ostatní oslovené subjekty o spolupráci při vyplňování anketních lístků a při veřejném projednávání návrhu SPRM.

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail