Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Plán prevence kriminality města Rumburk na období let 2016-2019

apk

Prevence kriminality coby pojem obsahuje veškeré dostupné nástroje a opatření použitelné ke snížení rizika výskytu trestných činů a přestupků, stejně tak i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a celou společnost, či její výsek, kterým může být obec. Preventivní aktivity se tedy obracejí ke kořenům nežádoucích jevů, jimž zabraňují bujet a snaží se o to, aby tyto jevy nenašly v místě úrodnou půdu a vůbec nezakořenily.

Takovými aktivitami mohou být aktivity na podporu občanského života v obci, na podporu sousedských vztahů, na podporu důvěryhodnosti policie, aktivity volnočasové a zájmové, aktivity kulturní a multikulturní, fungující veřejné a sociální služby, ale i opatření dohledu.

V plánu jsou definovány hlavní priority v oblasti prevence kriminality na období let 2016–2019 rozvedené do konkrétních cílů a opatření.

Pro město Rumburk z tohoto plánu vychází úkol realizovat v rámci svého území preventivní politiku, koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci prevence kriminality. PPK je nezbytným dokumentem k předkládání žádostí nejen o státní účelové dotace MV ČR.

Plán deklaruje svůj „otevřený“ charakter, je tedy možné jej průběžně aktualizovat podle momentální situace a potřeb. Plnění plánu bude monitorovat a evaluovat Komise prevence kriminality města Rumburk, která tu působí od roku 2013 coby jeden z poradních orgánů Rady města.

Předsedou komise je nově Mgr. Michal Barák (s účinností od 25. 9. 2015), místopředsedou Petr Adamec, členy jsou zástupci MěÚ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví), Policie České republiky, městské policie, Pedagogicko-psychologické poradny, škol (ZŠ Tyršova, ZŠ U Nemocnice), Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a manažer prevence kriminality. Personální složení komise bylo jmenováno s účinností od 27. 2. 2015.

Z přehledu skladby kriminality vyplívá, že největší podíl na nápadu trestné činnosti má dlouhodobě majetková trestná činnost, jejíž tendence se pohybuje v sinusoidě, kdy v roce 2015 dochází k markantnímu nárůstu proti roku 2014.

Ze statistických výstupů vyplývá, že ve městě Rumburk došlo v posledním sledovaném období ke zvýšení kriminality. Z přehledu skladby kriminality zjišťujeme, že převládá páchání zejména majetkové kriminality, kdy převážně registrujeme případy prostých krádeží a krádeží vloupáním. Jako negativní se stále jeví případy užívání a distribuce návykových látek. Ze struktury pachatelů trestné činnosti vyplynulo, že největší podíl na páchání mají recidivisté.

Mezi vnější kriminogenní faktory, mající vliv na nápad trestné činnosti, patří vysoká nezaměstnanost, sestěhovávání romské komunity, počet sociálně vyloučených obyvatel v celém Šluknovském výběžku, úbytek velkých průmyslových podniků s převahou dělnických profesí a menší kupní síla obyvatelstva.

Příčiny páchání trestné činnosti jsou stále stejné: získávání finančních prostředků k obživě či zajištění finančních prostředků na obstarávání drog u osob nezaměstnaných, bezdomovců, osob závislých na sociálních dávkách, a dále též těch osob, které pracovat odmítají a páchání trestné činnosti je zdrojem jejich obživy.

Příklady úspěšných aktivit realizovaných v rámci prevence kriminality ve městě Rumburk

Asistenti prevence kriminality

Dva asistenti prevence kriminality působí v Rumburku od května 2013. V současné době působí ve městě asistenti čtyři. V naprosté většině své pracovní doby vykonávají pochůzkovou činnost po městě, zejména v místech, která jsou považována za riziková z hlediska kriminality. Soustředí se také na zabezpečení prostoru u základních, středních i mateřských škol. Zaměřují se na mládež ohroženou drogovou závislostí a náchylnou k sociálně-patologickým jevům. Efektivně spolupracují zejména s místním K-centrem, Policií ČR, městskou policií, sociálním odborem a školami. Asistenti se svým mentorem pořádají přednášky pro žáky Speciální základní a Praktické školy, zatím například na téma trestní odpovědnost nebo návykové látky.

Dluhová poradna FIN ARCHA o.s.

Dluhová poradna funguje v Rumburku od 1. 7. 2014. Osmnáct hodin týdně poskytuje zdarma poradenství v oblasti dluhů. Služeb poradny využívají nejen občané města Rumburk, ale i všech okolních měst a obcí, ojediněle i ze vzdálenějších měst, například z Jestřebí, Velké Veleně nebo Hrádku nad Nisou. Za dobu své existence provedla poradna stovky poradenských rozhovorů. Dluhová poradna dále realizovala několik bezplatných seminářů nazvaných „Prevence předlužení“, zúčastnilo se jich přes sto osob. Semináře jsou pořádány například ve spolupráci s Úřadem práce v Rumburku, Klubem seniorů Pohádka ve Varnsdorfu, ZŠ U Nemocnice v Rumburku, Mateřským centrem Koťátko Rumburk a podobně.

Dosud město přispívalo na činnost poradny měsíčně 12000 Kč, které byly použity částečně na úhradu nákladů za nájem a energie a částečně na mzdy pracovníků. Smlouva s městem vypršela ke dni 31. 12. 2015 a nebude již obnovena.

Romští mentoři v Probační a mediační službě Rumburk

V současné době působí na Šluknovsku dva romští mentoři. Jsou vyškoleni organizací Rubikon. Služba je poskytována cca sto padesáti klientům zejména v sociálně vyloučených lokalitách, kde klienti většinou pobývají. Projekt je hrazen z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Hlavním účelem romského mentoringu je snížit rizika recidivy a sociálního vyloučení u osob, kterým byl uložen alternativní trest či opatření a které se hlásí k romské menšině. Cílem je zvýšit pravděpodobnost, že tito klienti splní podmínky alternativního trestu nebo opatření a nebude jim uložen trest odnětí svobody. Romský mentoring napomáhá k efektivnější práci s výše zmíněnými klienty, k posílení jejich právního vědomí a schopnosti uvědomit si závažnost situace, ve které se nacházejí, a k získání dovednosti tuto situaci řešit.

Komplexní program primární prevence na základních školách

Tento systém byl vytvořen pracovní skupinou, která vznikla v průběhu roku 2013 při řešení dané problematiky. Cílem bylo především zkoordinovat a zefektivnit činnosti a aktivity jednotlivých školských zařízení v územním obvodu města Rumburk. Při těchto jednáních bylo postupně zjištěno, že poskytnutí služeb při řešení většiny stanovených témat jsou schopni kvalifikovaně a bezplatně v rámci své profesní činnosti poskytnout místní odborníci. Mnohdy však nejsou využíváni vůbec nebo jen částečně.

Pilotní program byl vyzkoušen na rumburských základních školách a gymnáziu ve druhém pololetí školního roku 2013/2014. Témata pro jednotlivé ročníky (prevence obtěžování, první pomoc, dopravní výchova, šikana, kyberšikana, úskalí poskytování informací přes internet, poruchy příjmu potravy, závislosti, rizikové sexuální chování, rasizmus, xenofobie, lidé s postižením, trestní právo, trestní odpovědnost, alternativní řešení sporů) jsou zajištěna vždy jedním nebo dvěma odbornými lektory při časové dotaci dvě vyučovací hodiny za školní rok. S programem byly školy spokojeny, a tak pokračuje kontinuálně i v dalších školních letech.

V rámci Komplexního programu se jednou ročně koná seminář pro zástupce školských zařízení. Iniciátorem tohoto semináře je ZŠ Tyršova v rámci projektu „Řešíme to společně“. Účelem vytvoření týmů primární prevence v rámci tohoto pracovního setkání byla výměna zkušeností a poznatků v oblasti primární prevence, prohloubení spolupráce mezi školami a stanovení hlavních cílů primární prevence ve školských zařízeních.

Cíle v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality

 Snížení počtu spáchaných trestných
činů i přestupků a zvýšení pocitu
bezpečí obyvatel ve vybraných
lokalitách, eliminace dopadů
trestných činů na oběti

 zachování pozic Asistentů
prevence kriminality

 společné hlídky Městské
policie a Policie ČR

 zachování poradenství pro oběti
trestných činů

 zachování romského mentoringu

 Dlouhodobá a komplexní osvěta
v oblasti prevence kriminality
se zřetelem na specifikované
cílové skupiny

 rozšíření komplexního preventivního
programu (časová dotace, typy škol,
důraz na vybraná témata)

 vybudování dopravního hřiště

 Snížení rizikového chování
i dostupnosti drog spojených
s různými typy závislostí

 navýšení personálních kapacit
White Light Rumburk, které
poskytuje služby celému
Šluknovsku

 Snížení míry zadlužení a zvýšení
finanční gramotnosti obyvatel
města se zaměřením na osoby
ohrožené sociálním vyloučením

 udržet v provozu dluhovou
poradnu, která poskytuje bezplatné
poradenské služby

 zpřístupnit důstojné bydlení
v městských bytech i osobám
sociálně vyloučeným či sociálním
vyloučením ohrožených

 Zkvalitnění systému prevence
kriminality vhodnou spoluprací
odpovědných subjektů a realizací
vhodných opatření

 zavedení pozice koordinátora
sociálních služeb

 zachovat terénní práci poskytovanou
městem a neziskovými organizacemi,
případně její obohacení (zavedení
pozice zdravotně-sociálního
pomocníka apod.)

 Snížení problémového chování
mládeže

 město by mělo udržovat existující
plochy pro neorganizované trávení
volného času mládeže a je třeba
projednávat možnost vybudování
nových (např. dlouho diskutovaného
klubu pro mladé coby nezávislého
a nízkoprahového prostoru, nikoli
registrované sociální služby)

 posílení primární prevence
pro tuto CS

 Efektivní šíření informací
z oblasti prevence kriminality
mezi širokou veřejnost

Proces určení priorit v oblasti prevence kriminality pro účely vytvoření PPK probíhal participativním způsobem formou pěti diskuzních odpolední se zástupci institucí/organizací, které v Rumburku pracují s cílovými skupinami, které Komise prevence kriminality považuje za klíčové, tj. předškoláci a jejich rodiče, děti do 12 let, mládež 13–25 let, osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené a senioři. Zúčastnění formou brainstormingu vytvořili seznam problémů, které se týkají dané cílové skupiny v oblasti prevence kriminality.

Více se dozvíte z dokumentu Plán prevence kriminality města Rumburk na období let 2016–2019, který je umístěn na oficiálních internetových stránkách města: www.rumburk.cz

red

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail