Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zastupitelstvo města Rumburk mimo jiné odsouhlasilo peníze pro Loretu

loreta

Jedenácté zasedání Zastupitelstva města Rumburk,
které se konalo poslední březnový čtvrtek, mělo na programu
přes dvacet bodů k projednání. Stejně, jako tomu bylo posledně,
i nyní bylo možno sledovat jednání zastupitelů online,
opět ve zkušebním provozu.

Po projednání nezbytných bodů, které jsou hned na začátku jednání, přišel na řadu bod číslo devět – Rozpočtový výhled pro roky 2017–2019. V letech 2017–2018 je počítáno s dotačními projekty a kapitálovými výdaji na požární techniku a další avizované kapitálové výdaje a potřeby. Rozpočtový výhled pro rok 2017 je sestaven jako přebytkový, pomůže vyrovnat poslední splátky investičního úvěru. Rozpočtový výhled pro roky 2018 a 2019 je sestaven jako vyrovnaný.

Bodem číslo deset, kterým se zastupitelé zabírali více než hodinu, byla Žádost o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk. Jako host byla přizvána projektová manažerka Klára Mágrová, která měla připravenou velmi působivou prezentaci. Všichni přítomní si tak mohli udělat vlastní obrázek a přiklonit se k názoru, že Loreta si peníze od města opravdu zaslouží, jelikož jde o nejvýznamnější památku, kterou Rumburk má. Po diskuzi zastupitelé došli k závěru, že Loretě přidělí celkem 150 tisíc korun. Dotace bude stejně jako v letech 2005 a 2007–2015 využita především na dofinancování podílu k dotaci Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu areálu Loretánské kaple s ambitem, ta se obnovuje již od roku 1996. Pokud budou k dispozici finanční prostředky, tak by k dokončení obnovy památky mělo dojít v roce 2020.

V následujícím bodě byly přiděleny dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací se sídlem v Rumburku a akcí nestátních neziskových organizací na území města Rumburk v roce 2016. Konkrétně na činnost Tělovýchovné jednoty Rumburk 80 tisíc korun, na činnost Fotbalového klubu Rumburk 150 tisíc korun a Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Rumburk na mimoškolní sportovní a kulturní aktivity žáků v roce 2016 celkem 20 tisíc korun.

Výměna názorů proběhla při navrhování odměn pro členy komisí za rok 2015. Nárok na odměnu ve výši pět set korun na osobu vzniká účastí na jednotlivém zasedání a má ji i člen komise, který není zastupitelem Města Rumburk. Nárok na odměnu vzniká v 284 případech, včetně zvláštní komise, kterou je redakční rada Rumburských novin. Jednoduchým vynásobením vzejde částka v celkové výši 142 tisíc korun. Za svou práci budou odměněni i členové výborů zastupitelstva města, kteří nejsou jeho členy a oddávající členové zastupitelstva města, kteří nezastávají funkci starosty či místostarosty.

Projednával se i participativní rozpočet města Rumburk, o kterém jste se mohli podrobnější informace dočíst v Rumburských novinách, na stejné téma se debatovalo i na jednom ze Setkání s občany. Pro připomenutí ale přeci jen malá rekapitulace. Participativní rozpočet města Rumburk je jedním z nástrojů, kterým bychom chtěli přenést určitou část kompetencí v rozhodovacím procesu na občany. I takto úzce vymezená kompetence se tímto uchopením stává v rukou občana reálnou mocí měnit své nejbližší okolí vlastní občanskou aktivitou. Nejen zlepšení informovanosti, občanské kultury a povědomí o fungování samosprávných a legislativních institutů, ale hlavně symbolickou konfrontaci mezi občanem a jeho obcí. Tato konfrontace je tím nejdůležitějším v celém procesu, neboť jejím výsledkem je často konstruktivní debata, která je určující pro krátkodobý rozvoj města. Reálným stimulem pro občana je viditelný a hmatatelný výsledek plynoucí z návrhu jeho projektu, pokud je prosazen.

Stručně řečeno se jedná o velmi prostý nástroj, který by dlouhodobě mohl zapojit občana do chodu obce atraktivní formou. Na jednotlivé projekty je vyčleněna částka nejméně 300 tisíc korun, která je odvislá od nadstandardních příjmů provozovatelů hazardu (v rámci dohody platí provozovatelé hazardu na území města Rumburk 5 % nad rámec zákonných odvodů, přičemž 2 % budou použita na financování kapitoly participativního rozpočtu, de facto projektů v rámci participativního procesu).

Zastupitelé projednali ještě dalších pět bodů a ve večerních hodinách se rozloučili.

 red

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail