Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pravidla participativního rozpočtu

Dalibor Dvořák

Kdo může návrh podat?

Navrhovatelem může být obyvatel starší 16 let, který je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR. Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 obyvatel Rumburka.

Jaká je role občana navrhovatele?

Klíčovým aktérem celého procesu je právě občan navrhovatel. Je žádoucí, aby aktivně spolupracoval s úřadem i se spoluobčany. V rámci veřejných projednání a diskuzí budou navrhovatelé sami svým spoluobčanům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad bude plnit roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a diskuzí a realizátora investic.

Jak návrh podat?

Návrh je nutné podat elektronicky na e-mailovou adresu podatelny prostřednictvím jednotného formuláře. Ten najdete na www.rozpocet.rumburk.cz v sekci dokumenty.

Jaké podmínky musí návrh splňovat?

● Oblast – Projekty mohou mít libovolnou povahu, může se tedy například jednat o vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadbu zeleně a další parkové úpravy, organizaci kulturních, volnočasových i sportovních akcí apod.

● Cena – Náklady jednoho návrhu nesmí přesáhnout celkovou částku 300 tis. Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat apod.).

● Majetkoprávní vazba – Návrh musí být realizován na majetku města Rumburk.

● Proveditelnost – Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný v písemné podobě. Součástí musí být zejména přesná lokalizace a prostorové požadavky na

realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Povinnou přílohou je fotografie nebo obrázek.

● Využitelnost pro širší veřejnost – Návrh musí být podpořen alespoň 15 podpisy obyvatel města Rumburku (podpisový arch je povinnou přílohou návrhu).

 

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail