Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje ve Střední ulici kanalizaci a vodovod, také odstraní kanalizační výusť

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Rumburku, Střední ulici. Zároveň vybudováním úseku nové kanalizace odstraní kanalizační výúsť do Lučního potoka.

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti uvádí: „Z letošní celkové částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti a zbytek jde na strategické investice. Rekonstrukcí kanalizace a vodovodu ve Střední ulici přispějeme k lepšímu zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro připojené obyvatele. Odstraněním kanalizační výústi navíc dojde ke zlepšení životního prostředí, protože odpadní vody od 51 obyvatel budou místo vypouštění do potoka odváděny na čistírnu odpadních vod k přečištění.“

Více o stavbě

Odpadní a dešťové vody ze Střední ulice jsou odváděny jednotnou betonovou stokou vnitřního průměru 500 a 400 mm, vedenou v místní komunikaci. Výústí DC 88 jsou vypouštěny bez přečištění do Lučního potoka, což je z hlediska legislativy nežádoucí stav. Jak prokázala kamerová prohlídka, je kanalizace ve velmi špatném technickém stavu – vykazuje silnou korozi, praskliny a místy je stoka zborcená, v důsledku čehož vznikají kaverny. V těsném souběhu s kanalizací je veden vodovod z polyetylénu a litiny z roku 1980. Kvůli vysoké pravděpodobnosti jeho poškození při rekonstrukci kanalizace bude vyměněn zároveň s ní.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizaci použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 198 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 59 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 100 mm v délce 229 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 19 domovních vodovodních přípojek a 29 kanalizačních přípojek, rekonstrukce sedmi kanalizačních šachet, instalace podzemního hydrantu a dalších armatur, stejně jako napojení vodovodu a kanalizace na navazující řady/stoky. Pro odstranění výústi bude vybudován 55 metrů dlouhý úsek nové kanalizace, která odpadní vody dosud vypouštěné do Lučního potoka převede do kanalizačního systému města, zakončeného na ČOV. K tomu bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 40 metrů a pro shybku pod potokem kameninové potrubí vnitřního průměru 250 mm v délce 15 m, uložené v ocelové chráničce. Stavba bude provedena ve stávající trase převážně v otevřeném paženém výkopu, pouze úsek pod potokem bude proveden bezvýkopově – protlakem. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. 3. 2016. Podle schváleného harmonogramu mají být stavební práce dokončeny do 31. 8. 2016.

Jiří Hladík
tiskový mluvčí, Severočeskávodárenská společnost a.s.

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail