Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ředitel příspěvkové organizace navrhuje její rozdělení

V březnových Rumburských novinách číslo 6/2016 jsem v článku s názvem „Čeho se bojí ředitel příspěvkové organizace?“ slíbil čtenářům našich novin nahlédnout do výsledku práce pracovní skupiny, kterou jmenovala Rada města Rumburk se zadáním zhodnotit smysluplnost a účelnost sloučení dvou příspěvkových organizací Města Rumburku v jednu s názvem Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk. Všímavý čtenář si jistě pamatuje, za jakých okolností k sloučení došlo, že to bylo víceméně politické rozhodnutí minulé vládnoucí garnitury, která většinou dvanáct hlasů prosazovala své více či méně čisté a upřímné záměry. Tehdejší rozložení sil nedovolilo našemu hnutí Město lidem uvedenému politickému kroku zabránit, také proto se záměr vrátit stav do původní podoby, tedy řízení sportovních a kulturních aktivit ve městě svěřit osobám odborně a morálně zdatným, promítnul do našeho volebního programu. K překvapení řady dalších politických subjektů jsme se snažili a snažíme náš předvolební slib dodržet i nyní po úspěšných volbách, vyvolali jsme proto koaliční jednání mezi námi, ČSSD a ODS, jehož výsledkem bylo ustavení pracovní skupiny ve složení respektujícím výsledky voleb, tedy tři členové ČSSD, dva členové ODS a dva členové za Město lidem. Hodnocení bylo postaveno na záměrech a cílech formulovaných v Projektu sloučení příspěvkových organizací města Rumburk, který zpracoval ke dni 2. 6. 2014 Miloslav Kucer (pozdější, bez výběrového řízení jmenovaný, ředitel). Pracovní postup byl následující:

 oslovit všechny známé spolky a organizace využívající zařízení spravovaná hodnocenou organizací, dále výbory zřízené dle zákona o obcích a komise (sportovní a kulturní) s požadavkem na sdělení souvisejících poznatků;

 vyhodnotit na základě rozborů hospodaření dříve samostatných organizací SRAS a DK Střelnice vývoj ekonomických ukazatelů v časové řadě od roku 2012 do roku 2015;

 požádat ředitele Kucera o doplnění a upřesnění údajů zejména v nejasných případech;

 na základě shromážděných dat zpracovat závěrečnou hodnotící zprávu ve struktuře důvodů taxativně vymezených v Projektu sloučení.

K jednotlivým bodům jsme zjistili a v hodnotící zprávě formulovali následující:

a. Ucelená koncepce v organizování
volnočasových aktivit v Rumburku
a přilehlém okolí

Stanovisko PS: Při neexistenci, resp. nezpracování koncepce volnočasových aktivit lze jen obtížně plánovat akce, při řízení organizace je jedním z předpokladů právě taková koncepce. Nelze tedy posoudit systémovost dlouhodobého plánování a tím i rozvoje organizace.

b. Marketingové hledisko v oblasti
služeb a jejich poskytování
(pestrost nabídky, možnost
propojení budgetů)

Stanovisko PS: Malá četnost případů napovídá, že uvedený důvod pro sloučení organizací není zásadního charakteru a takto formulované budgety by byly řešitelné formou úpravy ceníků sportovišť a kulturních zařízení bez nutnosti sjednocení p. o.

c. Lepší organizace práce
s využitím pracovních pozic
vlastních zaměstnanců
(propagace, údržbáři)

Stanovisko PS: Z poskytnutých podkladů není zřejmé, zda došlo ke skutečně lepší organizaci práce vlastních zaměstnanců. Z některých vyjádření subjektů využívajících zejména sportovní zařízení vyplývá snížení kvality servisní činnosti p. o. Vzhledem k propouštění vlastních zaměstnanců se jejich náhrada pracovníky z ÚP jeví jako účelová, a přestože přináší momentální finanční přínos, je z našeho pohledu dlouhodobě nevýhodná (nutnost zaškolování, malý zájem o krátkodobě vykonávanou práci atd.), což se v případě plaveckého bazénu konkrétně projevilo ve formě krádeží takto zaměstnaných osob z ÚP, což bylo i předmětem vyšetřování PČR.

d. Ekonomická úspora v oblasti
personálního obsazení

Stanovisko PS: K ekonomické úspoře v oblasti personálního obsazení sloučením organizací nejen nedošlo, ale podle údajů, které byly získány analýzou ročních rozborů hospodaření a sdělením ředitele p. o., došlo naopak k výraznému navýšení výdajů organizace v oblasti mezd vlastním zaměstnancům. Do této částky se mohlo promítnout dílčím způsobem dorovnání mezd pro pracovníky přijímané s dotací ÚP, toto však nebylo ředitelem p. o. doloženo. PS zjišťovala na úseku OŠKTV Městského úřadu v Rumburku, zda je zpracovávána roční inventura mezd, avšak s negativním výsledkem. Není tedy zřejmé, jakým způsobem jsou vlastně celkové objemy osobních nákladů plánovány, neboť pravděpodobně neexistuje rozbor skutečně čerpaných tarifních mezd ve vztahu k podstavu zaměstnanců (dok. 3.e.1).

e. Možnost pořádání větších akcí
náročných na prostor a vybavení

Stanovisko PS: Pro kulturní akce a akce komerčního (nesportovního) charakteru v areálu Zimního stadionu Rumburk nebyl doposud schválen Radou města ceník, pronájem byl stanoven na základě ceníku pro pronájem ledové plochy. Tento důvod pro sloučení organizací by nahradila aktualizace ceníků sportovních zařízení Města Rumburku s upravenou cenou pro akce pořádané ostatními příspěvkovými organizacemi.

f. V případě SRASu získání
strategického partnera

Stanovisko PS: Z předložených materiálů nelze posoudit, zda došlo ke stabilizaci vedení a účetnictví organizace SRAS. PS doporučuje provést veřejnosprávní kontrolu ze strany zřizovatele. Toto nebylo v kompetenci ani v možnostech PS. Tvrzení, že jedna ze slučovaných organizací získala strategického partnera, nelze nijak doložit.

g. Nové možnosti v pořádání
chybějících akcí pro občany města
(příměstské tábory)

Stanovisko PS: Příměstské tábory jsou v období prázdnin žádanou a vítanou aktivitou. V případě jejich pořádání hodnocenou příspěvkovou organizací je však patrná absence „Ucelené koncepce v organizování volnočasových aktivit v Rumburku a přilehlém okolí“ dle bodu 4.a. této zprávy, neboť dochází k reálnému dotování cenově podhodnocené akce, které žádná další pořádající organizace na území města Rumburku nemůže konkurovat. Tato aktivita však nemůže být relevantním důvodem pro sloučení příspěvkových organizací, stejného výsledku lze dosáhnout úpravou ceníků užívání zařízení města. Důslednější ekonomické zhodnocení a tedy přínos pro zřizovatele příspěvkové organizace nebylo z důvodu nespolupráce ředitele p. o. možno kvantifikovat, PS doporučuje provést veřejnosprávní kontrolu zřizovatelem.

h. Výhled lepšího fungování
vzniklé organizace jako celek
včetně ekonomiky

Stanovisko PS: Z vývoje vlastních výnosů organizace před a po sloučení je patrný poměrně výrazný pokles, což je v rozporu s deklarovaným důvodem sloučení obou organizací. PS konstatuje, že sloučení organizace nevedlo k zpřehlednění a zprůhlednění hospodaření se svěřenými prostředky zřizovatele, spíše naopak. Po sloučení organizací nejsou zřizovateli předkládány rozbory hospodaření dle jednotlivých položek a provozů a tím zřizovatel ztrácí přehled, zda jsou finanční prostředky ve formě příspěvku od zřizovatele hospodárně využívány.

Nutno doplnit, že přestože jsme byli zřízeni zřizovatelem všech zmíněných příspěvkových organizací, totiž Radou města Rumburku, která vykonává vlastnická práva k městskému majetku a jejímž zaměstnancem je i pan Kucer, narazili jsme při shromažďování dat pro vyhodnocení projektu na neochotu až aroganci ze strany pana ředitele Kucera, díky čemuž jsme neměli možnost některé oblasti analyzovat hlouběji. O tom, že jsme byli v průběhu práce napadáni soukromým periodikem manželky pana ředitele, jsem již na těchto stránkách psal. Přes všechna tato úskalí vyhodnotila pracovní skupina projekt sloučení příspěvkových organizací tak, že „… z důvodu nenaplnění očekávání vyplývajících z projektu sloučení doporučuje Radě města Rumburk rozdělení příspěvkové organizace města Rumburk Dům kultury Střelnice a sportoviště Rumburk na dvě samostatné příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice Rumburk a Sportoviště města Rumburk.“ Nutno objektivně doplnit, že ze sedmi členů pracovní skupiny bylo pro toto doporučení pět členů, dva zástupci ODS se zdrželi hlasování a navrhli odložit rozhodnutí o rozdělení o jedno účetní období, a to z důvodu získání relevantnějších informací o stavu společnosti a trendech vývoje výše zmíněné společnosti. Po zpracování uvedené hodnotící zprávy se do věci paradoxně vložil sám pan ředitel Kucer, který nejprve zpochybnil závěry pracovní skupiny a následně, světe, div se, navrhl rozdělení jím řízené organizace na dva subjekty v souladu se závěry výše citované zprávy.

Vážení čtenáři, svůj slib zveřejnit výsledek šetření považuji tímto za splněný, celé znění zprávy bude uveřejněno na nových webových stránkách Města lidem Rumburk, neboť původní webová prezentace byla nedávno napadena hackery a zablokována. Zdá se, že o pravdu v našem městě kdosi vůbec nestojí. Obrázek nechť si udělá každý z vás sám.

 

Vladimír Andrle
předseda pracovní skupiny Rady města Rumburk pro vyhodnocení sloučení p.o.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail