Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Před velkou vodou bude obyvatele varovat nový výstražný systém

Naše město vystavěné podél řeky Mandavy je v posledních letech ohrožováno náhlými záplavami, které způsobují značné škody na majetku. Připomeňme si na například rok 2010, kdy byla způsobena povodeň následkem prudkých dešťů. Během několika hodin spadlo tolik srážek, kolik spadne jindy za několik měsíců. Ve městě Rumburku bylo vyplaveno osmdesát domů, evakuováno sedm osob, byla poškozena místní komunikace, památkově chráněný kamenný most a jedna pěší lávka. Škody na majetku byly tenkrát vyčísleny na cca šedesát sedm milionů korun. Včasným varováním je možné předejít některým ztrátám a výrazně omezit další negativní jevy zapříčiněné rozlivy z koryta Mandavy a Pstružného potoka.

Řešení povodňových situací je značně složité a členové krizového řízení musí pracovat s velkým množstvím informací. Proto se město Rumburk rozhodlo již v loňském roce podat žádost o dotaci na projekt: „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Rumburk, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Rumburk“ za finanční podpory v rámci Operačního programu životního prostředí ČR, prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření. S úspěchem můžeme konstatovat, že jsme prošli bodovým hodnocením žádosti o dotaci a čekáme na vydání tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V rámci projektu bude zřízen nový varovný systém v místních částech a instalován měřicí systém na řece Mandavě a Pstružného potoka. Všechna tato zařízení budou propojena s republikovými systémy a budou uvedena v digitálním povodňovém plánu. Vytvořením digitálního povodňového plánu a jeho zpřístupněním na webovém prohlížeči města Rumburk bude systém dostupný všem členům povodňové komise. Současně tím bude vyřešena absence kompletního povodňového plánu. Digitální zpracování plánu umožňuje oproti klasickému mnohem větší míru provázanosti pomocí odkazů jak mezi jednotlivými částmi textu, tak i na mapové pohledy.

Digitální povodňový plán najdete rovněž na stránkách Povodňového informačního systému Ministerstva životního prostředí www.povis.cz.

 

ORRI

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail