Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Program dotací z rozpočtu města Rumburk pro NNO v oblastech tělovýchovy a sportu a v oblasti kultury a vzdělávání na rok 2017 (dle zákona 24/2005 Sb.)

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

 

Finanční podpory budou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace v těchto oblastech:

• Oblast tělovýchovy a sportu

podpora činnosti sportovních organizací, sportovních aktivit dětí a mládeže, odměny dobrovolným trenérům dětí a mládeže, podpora sportovních aktivit jednotlivců provozovaných na vrcholové úrovni a podpora sportovních akcí na území města

• Oblast kultury a vzdělávání

vytváření nabídky volnočasových a cílených aktivit pro neorganizované děti a mládež, kulturní akce pro veřejnost, vzdělávací programy, …

 

b) důvody podpory stanoveného účelu

Jednou z priorit města Rumburk je podpora tělovýchovy a sportu ve městě a vytváření co možná nejlepších podmínek pro nabídku kulturního vyžití všech obyvatel. Město Rumburk dlouhodobě podporuje různé sportovní aktivity na všech výkonnostních i rekreačních úrovních. V Rumburku pracují profesionální i amatérské sportovní organizace, mnoho dobrovolných trenérů a pracovníků, kteří se věnují především dětem a mládeži.

Dotace na volnočasové aktivity jsou určeny především pro neorganizované děti a mládež. Jsou poskytovány na základě zhodnocení úrovně, předpokládaného počtu zúčastněných, tradice a potřebnosti.

 

c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných

v rozpočtu na podporu stanoveného účelu

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu sportu a volnočasových aktivit na rok 2017 je 1 000 000 Kč.

d) maximální výše dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace

Maximální výše dotace na akci je v jednotlivém případě 15.000 Kč. Na pravidelnou činnost v kalendářním roce předkládá každá NNO pouze jednu žádost, a to i v případě sportovních organizací sdružující oddíly různých druhů sportu. Žadatel, který žádá o dotaci na akci nebo činnost musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních nebo cizích zdrojů. Tato podmínka se netýká dotace na odměny dobrovolným trenérům ve sportu.

Město Rumburk schválilo v roce 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit (dále jen „Zásady“) a příjemce je povinen se jimi řídit. Text „Zásad“ je nedílnou přílohou každé „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rumburk na podporu sportu a volnočasových aktivit“. „Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk a na internetových stránkách města Rumburk www.rumburk.cz – Odbor školství, kultury a tělovýchovy – DOTACE.

e) okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem o účelovou dotaci může být nestátní nezisková organizace (dále jen NNO), která provádí celoroční činnost nebo pořádá akci na území města Rumburk, je řádně registrovaná dle platných předpisů a patří k některým z níže uvedených typů:

• Spolky dle nového občanského zákoníku, části § 214 a násl. – zákona č. 89/2012, účinného do 1. 1. 2014 (dále jen NOZ) – dříve Občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění

• Církevní právnické osoby zřizované církví či náboženskou společností podle zákona č. 3/2002 Sb., v platném znění

• Obecně prospěšné společnosti existující a jednající před účinností NOZ, tedy před 1. 1. 2014 podle zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění

Výjimku z tohoto ustanovení může ve výjimečných případech odsouhlasit Rada města Rumburk.

 

f) lhůta pro podání žádosti

Žádosti se předkládají ve lhůtě od 1. 12. do 31. 12. 2016.

 

g) kritéria pro hodnocení žádosti

viz „Zásady“

 

h) lhůta pro rozhodnutí žádosti

O výsledku řízení budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni nejpozději

do 31. května 2017.

i) podmínky pro poskytnutí dotace

viz „Zásady“

 

j) vzor žádosti a jejich příloh

Vzor žádosti je k dispozici na Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk a na internetových stránkách města Rumburk www.rumburk.cz – Odbor školství, kultury a tělovýchovy – DOTACE.

OŠKTV MÚ Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail