Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nemocnice byla jedním z hlavních témat na listopadovém jednání zastupitelstva

Vlastník akcie

Město Rumburk v současné době vlastní listinné akcie Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. o jmenovité hodnotě 23864000 Kč, což je 99,996 % základního kapitálu společnosti. K tomu, aby se Rumburk stal stoprocentním vlastníkem akcií společnosti, schází městu nabýt jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, kterou dle seznamu akcionářů vlastní MUDr. Josef Kořínek. Dozorčí rada společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. doporučila jejímu představenstvu a akcionáři Městu Rumburk, postupovat formou umoření akcie ve spolupráci s vlastníkem MUDr. Josefem Kořínkem, za podmínky uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě (včetně sankcí při neuzavření následné kupní smlouvy).

Proces umoření akcie

Umoření cenného papíru je proces, jehož cílem je nahrazení ztracené nebo zničené listiny, kterou je třeba předložit k uplatnění práva, například ztracená nebo zničená akcie, bez které nemůže akcionář uplatňovat svá práva.

Řízení o umoření akcie se zahajuje na návrh osoby, která má na jejím umoření právní zájem, obvykle na návrh vlastníka ztracené nebo zničené akcie. Vlastník musí prohlásit, že je právoplatným vlastníkem akcie a žádá její umoření z důvodu její ztráty či zničení. Soud v rámci řízení o umoření nebude ani nemůže zkoumat, kdo je vlastníkem.

Účastníky řízení o umoření akcie jsou navrhovatel, společnost, která akcii vydala, případně další osoby, které k umoření akcie uplatní námitky.

Soudní řízení o umoření akcie má dvě fáze. V té první soud přezkoumá návrh na umoření akcie, a pokud je v pořádku, vydá usnesení obsahující výzvu, aby se ten, kdo má akcii u sebe, přihlásil do jednoho roku od vydání usnesení u soudu. V druhé fázi řízení soud po uplynutí lhůty jednoho roku od vydání výzvy na základě dalšího návrhu rozhoduje o samotném umoření listiny. Tento druhý návrh musí být u soudu podán do jednoho měsíce po uplynutí jednoleté lhůty k předložení akcie. V případě, že v rámci řízení nevyjdou najevo skutečnosti, které by bránily umoření akcie, rozhodne soud o jejím umoření. Na základě usnesení může být akcionáři vydána společností nová akcie.

Město nemocnici podporuje

Dne 30. 10. letošního roku byla vedení města doručena z nemocnice žádost na poskytnutí dobrovolného příplatku k úhradě ztráty za rok 2015 ve výši 7 mil. Kč. Rada města žádost projednala se zástupci nemocnice na jednání dne 10. 11. tohoto roku. Na základě jednání vyplynula možnost poskytnutí dobrovolného příplatku k úhradě ztráty za rok 2015 v již zmíněné výši s rozdělením výplaty na dvě části. V částce 5 mil. Kč pokrýt ze vzniklé provozní rezervy v roce 2016, ve zbylé částce ve výši 2 mil. Kč pokrýt požadavek z rozpočtu roku 2017 v jeho úvodu.

 

red

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail