Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2016

Městský úřad Rumburk jako kontrolní orgán vydal obecné informace
o výsledcích kontrol provedených v roce 2016. Dle kontrolního řádu
byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů
Městského úřadu Rumburk – Obecní živnostenský úřad, Odbor
životního prostředí, Obecný stavební úřad, Finanční odbor
a Odbor školství, kultury a tělovýchovy.

 

Obecní živnostenský úřad

Předmětem kontroly bylo především dodržování povinností stanovených zákonem o živnostenském podnikání. Bylo provedeno dvě stě třicet devět kontrol. Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Rumburk.

Oblasti kontrol: živnost volná – obor činností – velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, ubytovací služby, provozování cestovní agentury, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), projektování elektrických zařízení; živnost řemeslná – hostinská činnost, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, kosmetické služby, zednictví, pekařství, cukrářství; koncesovaná živnost – prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, cestovní kancelář; živnost vázaná – obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, masérské, rekondiční a regenerační služby.

Výsledky kontrol: Při kontrolách bylo zjištěno 80 nedostatků. Mezi nejčastější patřilo neoznámení ŽÚ zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně a neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji.

Odbor životního prostředí

Kontroly byly vykonány na základě zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena u pěti subjektů, z nichž dva subjekty byly právnické osoby a tři subjekty byly fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Výsledky kontrol: Z pěti vykonaných kontrol jsou čtyři již ukončené s tím, že nebylo zjištěno významné porušení zákona o odpadech, tedy nebylo nutné ukládat pokutu. Jeden z kontrolovaných subjektů má kontrolu stále neukončenou, nicméně pochybení z hlediska předmětného zákona na místě zjištěno nebylo. Jelikož se jednalo o neohlášenou kontrolu, nebylo povinností kontrolujícího mít veškeré doklady na provozovně, tudíž byl požádán o jejich doplnění. Ty ale kontrolovaný subjekt do začátku dubna nedoložil, proto bude Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, dále postupovat dle zákona o odpadech, a zejména dle správního řádu.

Obecní stavební úřad

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, provedl v loňském roce osm kontrol. Všechny posuzované prostory splňovaly požadavky zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Ekonomický odbor

Předmět a oblasti kontroly: Bylo provedeno devět kontrol příspěvkových organizací ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Stanovený rozsah a způsob finanční kontroly příspěvkových organizací města Rumburk – účetnictví, rozpočtová pravidla, daňové předpisy. Dvě další kontroly příspěvkových organizací byly provedeny pověřenými osobami.

Výsledky kontrol: Z výsledků jedenácti kontrol byly zjištěny drobné nedostatky u šesti příspěvkových organizací, které neměly zásadní vliv na správnost hospodaření kontrolovaných subjektů. U jednoho subjektu byly zjištěny závažné nedostatky, bylo v této věci podáno trestní oznámení. Byla přijata opatření k nápravě.

Rovněž ve smyslu výše uvedených zákonů proběhla kontrola u subjektu, kterému byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Rumburk pro rok 2016. Účelem dotace bylo poskytnutí finančních prostředků na materiál a práce související s pořízením a rekonstrukcí vzduchotechniky a vytápění. Všechny kontrolované náležitosti byly v souladu s poskytnutou dotací, s platnými zákony, vyhláškami a příslušnými směrnicemi. Nebylo zjištěno žádné neoprávněné použití výše uvedené dotace.

Odbor školství kultury a tělovýchovy

Jednalo se o kontrolu vyúčtování dotací poskytnutých městem Rumburk na podporu sportu a volnočasových aktivit organizací v roce 2016 a na splnění podmínek „Zásad“. Během kontroly byly zjištěny například tyto nedostatky – vyúčtování nebylo předloženo na předepsaném formuláři, chybělo vyhodnocení akce nebo činnosti, chyběl seznam doložených kopií dokladů a další drobné závady. Po projednání s příjemci dotací byly zmíněné závady odstraněny.

Dagmar Žáková
pověřená výkonem činností tajemníka
(redakčně upraveno)

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail