Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oblastní charita Rumburk představuje třetí sociální službu

Příběh: „Říkejme mu Adam. Je to mladý muž ve věku šestnácti let. Již před třemi roky začal navštěvovat nízkoprahový klub pro děti a mládež „Žijeme spolu“, který provozuje Oblastní charita Rumburk.

Nyní žije jen se svou matkou a babičkou. Jeho sestra odešla z rodiny ve svých šestnácti letech bydlet ke svému příteli a otec, kterého měl velmi rád, mu před sedmi lety zemřel. Rodina se často stěhuje z místa na místo v rámci jednoho města. Důvodem je zadluženost rodiny a její špatné hospodaření. Rodině byla nabídnuta Asistenční služba pro rodiny s dětmi, aby bylo možné začít pracovat od jádra problému, to však odmítla. Adam docházel do klubu poměrně pravidelně, hledal zde nejen své vrstevníky, ale i klid, pohodu a porozumění. Adam má zdravotní problémy, které ho omezují ve volbě budoucího povolání. Nastoupil, i po rozhodnutí matky, na SOU v jiném městě, proto musel využít internát. To se však později ukázalo jako nevhodné. Nejen, že rodina měla problémy s finančními náklady za ubytování a školu, ale Adam se potýkal se šikanou. Navíc ho zvolený obor vůbec nebavil. Již v tomto věku si Adam umí mnoho věcí zařídit sám, je velmi schopný při zajištění si brigády a za vydělané peníze si kupuje zejména jídlo a oblečení. Je velmi empatický, ochotný, ale i výbušný. Vrátil se tedy po půl roce z internátu zpět domů a byl v evidenci na úřadu práce.

Pracovníci klubu po dlouhých rozhovorech s Adamem přišli na to, že má stále zájem o školu, chce se něčím vyučit. Má však zájem o jiný obor, který je sice ve stejném městě, ale nedoporučí mu ho jeho ošetřující lékařka. Pracovníci tedy nabídli možnost se s lékařkou domluvit. Adam by pak mohl studovat, co ho baví, je reálná možnost, že školu úspěšně ukončí a v budoucnu je možné, že se dané profesi ani věnovat nebude. Bude však s dosaženým vzděláním lépe uplatnitelný na trhu práce než jen se základním vzděláním. Pracovníci klubu pomohli také se zajištěním nového zápisového lístku.

Nyní Adam studuje již druhým rokem v místě bydliště, zamýšlený a společně plánovaný cíl životní cesty Adama se zatím vyvíjí dobře. V klubu má podporu, když potřebuje pomoci například s domácími úkoly, nebo vysvětlením právě probírané látky. Využívá však i podporu klubu při nelehkých partnerských a rodinných vztazích. Držíme mu všichni palce.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Žijeme spolu“ je třetí sociální službou této organizace a je poskytována již od roku 1999. Klub je k dispozici dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, čtyři dny v týdnu od 13.00 do 18.00 hod. Pokud je to zapotřebí a nelehká situace klienta to vyžaduje, jsou pracovníci připraveni se s klientem domluvit i mimo tuto otevírací dobu.

Tato služba poskytuje dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci pomoc, podporu a podmínky, které vycházejí z individuálních potřeb, motivuje je a vede k samostatnosti a usiluje o pozitivní změnu v životním způsobu. Cílem klubu je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Do oblastí potřeb, na které se pracovníci v klubu zaměřují, je nejen vzdělávání, jak je tomu zejména v uvedeném příběhu Adama, ale i např. pracovní uplatnění, osobní doklady, kontakt se společenským prostředím a předcházení rizikovému chování či jeho řešení. Velmi rozšířenou oblastí potřeb jsou osobní kompetence, tedy orientace ve změnách spojených s dospíváním.

Sociální šatník

Kromě těchto tří sociálních služeb OCH Rumburk nabízí i materiální pomoc prostřednictvím Sociálního šatníku. Jeho cílem je pomoc sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Mohou to být nejen osoby bez přístřeší, obyvatelé azylových domů či ubytoven, ale i osoby v hmotné nouzi, osoby postižené mimořádnou událostí i živelnými pohromami, nebo osoby propuštěné z výkonu trestu. Tato pomoc jim umožní překlenout pro ně nepříjemnou životní situaci. Dle aktuální situace nabízí poskytnutí materiální pomoci formou ošacení, ložního prádla, ručníků, obuvi, nádobí, hraček a podobně.

Tato služba slouží jako místo prvního kontaktu s těmi, kteří potřebují hmotnou výpomoc ve formě oblečení, obuvi, potřeb pro děti, potřeb do domácnosti, případně další služby. Pracovníci v šatníku poskytují také informace o sociálních službách poskytovaných Oblastní charitou Rumburk anebo o dalších návazných službách v Rumburku. Pro ostatní je šatník příležitost, jak se zbavit nepotřebných věcí, které již ve své domácnosti nevyužívají.

Potravinová a materiální pomoc

nejchudším osobám

V letošním roce byla Oblastní charita Rumburk zapojena i do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“, což byl operační program Ministerstva práce a sociálních věcí financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé pracovníci distribuovali v místě působnosti rumburské charity a současně zájemcům v nepříznivé situaci poskytovali také odborné poradenství nebo další pomoc, jak jejich těžkou situaci řešit. Úzce spolupracovali i s pracovnicemi sociálního odboru města Rumburk. V období od června 2016 do dubna 2017 rumburská charita v rámci tohoto projektu vyexpedovala 392 potravinových a 406 hygienických balíčků podpořeným osobám.

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Rumburk se každoročně zapojuje do veřejné sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Obecným účelem této sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Vykoledované peníze Oblastní charitou Rumburk v rámci Tříkrálové sbírky v Rumburku každoročně pokrývají část provozních nákladů Občanské poradny Rumburk.

V roce 2009 byl poprvé uspořádán na podporu Tříkrálové sbírky také koncert v kostele Sv. Bartoloměje a od té doby se stal zde tradicí. Sbírka v roce 2010, jako každý rok, pomohla nejen udržet, ale i zkvalitňovat služby poskytované Občanskou poradnou Rumburk. Právě koncem roku 2010 se podařilo i za spolupráce Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov otevřít kontaktní místo Občanské poradny Rumburk ve Šluknově.

Každá darovaná koruna je každoročně investována do dobré a potřebné věci a na účely, které pomáhají. Vážíme si štědrosti lidí, kteří do sbírky přispívají a jíž nám dávají najevo svou přízeň.

Dobrovolníci

Oblastní charita Rumburk si nedokáže svoji činnost bez dobrovolných pracovníků představit. Jsou to lidé, kterým není lhostejný život ostatních a chtějí být nápomocni těm, kteří to potřebují. Činnost vykonávají ve prospěch druhých bez nároku na odměnu, ve svém volném čase a my si toho nesmírně vážíme. V organizaci zabezpečují zejména činnosti v sociálním šatníku a také jsou nepostradatelní při realizaci Tříkrálové sbírky.

Odborná praxe

Organizace umožňuje studentům výkon odborné praxe v zařízeních sociálních služeb. Cílem této činnosti je nejen, aby studenti, budoucí pracovníci v sociální oblasti, získali zkušenosti s prací s uživateli sociálních služeb a ověřili si své schopnosti a dovednosti, ale získali také informace a seznámili se s širokým spektrem nabídky služeb této organizace. Pracovníci jim tak mohou předávat své praktické zkušenosti.

Výkon Obecně prospěšných prací

Organizace nabízí také možnost výkonu alternativního trestu, který soud uložit v rozsahu 50 – 300 hodin (u dospělých) a 50 – 150 hodin (u mladistvých), za přečin (nedbalostní trestný čin) a úmyslný trestný čin, za který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Odsouzený se může v organizaci i seberealizovat. Ti zručnější mohou pomoci např. při tvorbě tříkrálových kostýmů, přikrývek na PC, karnevalových masek, výzdobě prostor organizace, péči o zahradu a květiny, výrobě dárků pro donátory v keramické a truhlářské dílně apod. Těm méně zručným jsou zadávány práce pomocného charakteru – úklid prostor, úklid zahrady, třídění a balení pomoci v sociálním šatníku.

Martina Škodová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail