Ke spojení knihovny a DK nedojde

Tištěné noviny 19/1999 | 4. 11. 1999 | Nezařazené

Jedenácté zasedání Městského zastupitelstva v Rumburku se uskutečnilo netradičně ve středu 27. října. Do řad členů MZ po odstoupivším Janu Reinovi přibyla Mgr. Markéta Peroutková, která právě na tomto zasedání složila slib do rukou starosty města. MZ také schválilo navrženou změnu svého jednacího řadu, která ve své podstatě znamená, že občané budou moci diskutovat k problému, jímž jsou dotčeni, bez hlasování o udělení slova a mohou vystoupit k jednomu tématu dvakrát v délce 3 minut. Po kontrole usnesení vystoupil RNDr. Josef Ježek, který přednesl petici Spolku pro Horní Jindřichov. MZ ji vzalo na vědomí a bude se jí zabývat na svém dalším jednání. MZ byly také předloženy informace o knize včetně prvních výtisků, z čehož vyplývá, že se již občané mohou těšit na její vydání v nejbližší době.

Po majetkových a ekonomických záležitostech města zastupitelstvo schválilo předloženou vyhlášku o symbolech města a jejich užívání. Zvláštní pozornost byla věnována sankcím za případné zneužití symbolů města. Vzhledem k tomu, že Ing. Růžička odstoupil z představenstva 1. Zdravotní Rumburk, a.s., MZ schválilo návrh na zastoupení města v představenstvu panem Karlem Schäferem a dále MZ schválilo návrh na odvolání z dozorčí rady 1. Zdravotní Rumburk, a.s., p. Jana Reina a schválilo návrh na zastoupení p. Janem Sembdnerem.

Poměrně rozsáhlou diskusi vyvolal návrh koncepce provozování kulturních zařízení města Rumburk. S vyjádření k právní subjektivitě MěK Rumburk vystoupil ředitel MěK Děčín a člen předsednictva výkonného výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Mgr. Ladislav Zoubek.

Dále vystoupila paní Ledvinková, která vyjádřila názor, že pokud by došlo ke spojení těchto dvou kulturních zařízení, tak cituji: „…bychom se dopustili duchovní devastace.“ Nepřítomný Mgr. Matějček označil spojení MěK a DK za nešťastné a nevhodné a paní Hrábková se ve svém vystoupení ptala přímo: „Co toto sloučení přinese ekonomicky?“ Proti spojení hlasovalo 14 z 18 přítomných zastupitelů.

Zastupitelé vyslechli informaci o znovuzprovoznění systému regulace na Velké odpočívce TIR dnem 31. října 1999. Takřka v závěru zasedání byl MZ předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou VENTOS (rekonstrukce technologické části plaveckého bazénu) ve výši cca 1,5 mil. Kč, který byl schválen. Doprivatizace technických služeb a informace o požadavcích města vůči rozpočtu OkÚ Děčín na rok 2000 byly konečnými body jedenáctého zasedání MZ v Rumburku.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/1999/11/04/ke-spojeni-knihovny-a-dk-nedojde/