Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

K návrhu rozpočtového provizoria hovoří zástupce starosty p. Darek Šváb

autor: Darek Šváb, zástupce starosty

rn0307 PSP ČR dosud neschválila státní rozpočet, takže funguje státní rozpočtové provizorium, které je legislativně upraveno. Náš návrh je předložen tak, jako kdyby šlo o klasický rozpočet. Neznáme však přesné a konkrétní částky, které obdržíme od státu. Celkově je rozpočet postaven jako vyrovnaný s tím, že výdaje jsou o 3,5 mil. Kč vyšší než příjmy, které jsou dokrývané z kapitoly 4 – financování. Oproti skutečnosti roku 1999 jsou plánované příjmy a výdaje vyšší o 13 mil. Kč, což zejména ovlivňují vysoké kapitálové příjmy (19 mil. Kč za gymnázium) a v kapitálových výdajích zejména výdaje spojené s průmyslovou zónou (13 mil. Kč).

Oblast daňových příjmů je postavena mírně pod úrovní roku 1999 (i přes doporučení OkÚ a MF ČR), celkově jsou však daňové příjmy v rozpočtu vyšší, což je dáno tím, že se nám podařilo zprovoznit systém parkoviště. V oblasti nedaňových příjmů má poměrně velký vliv na rozpočet příjem z pronájmu majetku, tyto příjmy jsou o cca 6 mil. Kč nižší než v roce 1999. Oblast kapitálových příjmů je příznivě ovlivněna příjmem za gymnázium a pak jsou zde také prostředky za prodeje proluk.

V přijatých dotacích počítáme s naplněním úrovně roku 1999, ale právě tady nevíme přesnou částku, což vyplývá z neschváleného státního rozpočtu.

V oblasti výdajů je velice podstatné, že jsou vyšší u dopravy (opravy a údržby komunikací a chodníků), veřejného osvětlení. Dále byly navýšeny výdaje související se zprovozněním parkoviště a výdaje na školství. Výdaje na příspěvkové organizace zaznamenaly pouze mírný nárůst. Máme radost z toho, že se podařilo najít alespoň o trochu více peněz na granty pro sdružení, společenské a zájmové organizace, takže z původních 300 tis. Kč je to dnes 400 tis. Kč. V oblasti ŽP a nakládání s komunálním odpadem je také navýšení o cca 500 tis. Kč (z toho je 300 tis. Kč na údržbu veřejného prostranství). V oblasti výdajů sociálních dávek bylo ze státního rozpočtu požadováno 26 mil. Kč (odpovídá r. 1999), ovšem trend nárůstu nezaměstnanosti má stále stoupající tendenci, takže lze očekávat, že vlastní čerpání sociálních dávek v průběhu tohoto roku dosáhne 32-34 mil. Kč, takže stát bude muset krýt toto navýšení. Dále jsou navýšené prostředky na VPP (v rozpočtu přes 1 mil. Kč), přičemž počítáme až s 25 pracovníky. V záležitostech pečovatelské služby došlo od 1.2.2000 k transformaci, ze které vyplývá, že tato služba bude zajišťována servisně firmou NOEMA. Mírně jsou také navýšeny prostředky na Klub seniorů a Nadaci Šťastné stáří. Pro městskou policii se počítá s prostředky na úrovni minulého roku a současně s tím jsou také v rozpočtu prostředky na program Prevence kriminality ve výši cca 700 tis. Kč. Také v oblasti požární ochrany jsou výdaje na úrovni roku 1999, což je, myslím si, odpovídající. Prostředky pro uvolněné a neuvolněné funkcionáře zaznamenaly nárůst asi o 2 % a prostředky na činnost místní správy jsou vyšší o cca 1,1 mil. Kč (výrazné je navýšení na hard a softwarové služby). Rádi bychom řešili také otázku autobusových zastávek, které jsou ve špatném stavu. V návrhu programu Prevence kriminality je řešena velká část dětských hřišť. Budeme také pokračovat v jednání s firmou Če-trans, od které máme zájem odkoupit pozemky, kde počítáme s vybudováním centrálního parkoviště pro tuto část města.

Akce
Na zveřejňování proluk bude následovat výstavba obchodních center, dále by mělo dojít k odklonění kamionové dopravy, v další fázi máme předjednáno s ŘSD rekonstrukci mostu na Pražské ulici, který je v havarijním stavu.

Máme v rozpočtu částku 6,4 mil. Kč na nákup pozemků v areálu parkoviště a průmyslové zóny. Dále jsou vyčleněny prostředky na projektové dokumentace: domu kultury, autobusové zastávky u Bytexu, rekonstrukci hřbitovní kaple, dále prostředky na studie: bytové výstavby, rekonstrukce Lužického náměstí, změny územního plánu.Vyčlenili jsme také prostředky na rekonstrukce: školní tělocvičny ZŠ H. Jindřichov, Dobrovského náměstí, zastávky u Bytexu, na nové topení v MŠ Krásnolipská. Následují záležitosti týkající se sítí: kanalizace na hřbitově, v Sukově ulici, stavební úpravy a vyčištění lapolů na parkovišti, připojení plaveckého bazénu na kanalizační stoku. Dále investice na dokončení dokumentace k plynofikaci, cca 13 mil. Kč na průmyslovou zónu (jak na dokumentaci, tak na vlastní realizaci), 600 tis. Kč na vybudování tobogánu v plaveckém bazénu a dále následují investice do komunikací včetně chodníků a veřejného osvětlení v lokalitách: ul. Nerudova, Lesní, U Parku, Myslivecká, Vilová, Souběžná, Palackého, spojka mezi V. Kováře a Na Výsluní, 9. května, Máchova, Komenského, Vodní, Sportovní, Růžová, spojka mezi Jiříkovskou a 2. pol. armády, dokončení Zimní a spojky v Příkré ul., dále ul. Textilní, Tovární a Sukova. Intenzivně se připravují záležitosti bytové výstavby, kde se snažíme připravit několik projektů a dosáhnout na dotační tituly státu (jsou připravené smlouvy o sdružení prostředků). Připravujeme také rozsáhlejší rekonstrukce bytového a nebytového fondu města pro příští rok.

Tisk Tisk | E-mail E-mail