Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

V létě u mě na krátkou dobu bydlel můj synovec. Jak jsem později zjistil, bez mého vědomí si vypůjčil mé auto a způsobil s ním nevelkou škodu jednomu podnikateli. Odpovídám za tuto škodu já jako vlastník auta, nebo můj synovec?

Odpovědnost za škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu motorového vozidla upravuje občanský zákoník v § 427 a násl. Podle těchto ustanovení odpovídá každý provozovatel motorového vozidla za škodu způsobenou jeho provozem. Jedná se o odpovědnost objektivní, což znamená, že není brán zřetel na otázku zavinění. Provozovatel se své odpovědnosti může zprostit jen velice výjimečně, a to pokud prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat (půjde např. o nepředvídatelnou a neodvratitelnou přírodní událost).

Pokud někdo použije motorové vozidlo bez vědomí nebo proti vůli provozovatele, uplatní se § 430 občanského zákoníku, ze kterého vyplývá, že tato osoba bude místo provozovatele odpovídat za případnou škodu, která bude zvláštní povahou provozu dopravního prostředku vyvolána resp. způsobena. Konkrétně může dojít např. k tomu, že vozidlo někdo odcizí, použije ho k „černé“ jízdě či si ho prostě vypůjčí bez vědomí majitele, jak je to ve Vašem případě. Je však nutno dodat, že pokud provozovatel výše uvedené osobě použití vozidla svou nedbalostí umožnil (např. zapomněl auto uzamknout), bude odpovídat za škodu společně s ní.

Jsem podnikatel a mám několik větších provozoven. Do každé z těchto provozoven chci přijmout jednoho pracovníka jako vedoucího provozovny, který bude mít pod sebou další zaměstnance. Podle zákoníku práce bych měl takovéto místo obsadit jmenováním, musím ještě poté uzavírat pracovní smlouvu?

Jmenování je jedním z možných způsobů založení pracovního poměru uvedeným § 27 zákoníku práce. Dále je možno pracovní poměr založit pracovní smlouvou či volbou. Jmenováním se zakládá pracovní poměr v případech popsaných v § 27, odst. 4 a 5 zákoníku práce, tedy, jak správně uvádíte, i u vedoucích zaměstnanců v přímé řídící působnosti zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, resp. u vedoucích Vašich provozoven. Jmenování provádí výlučně statutární orgán a následně se již neuzavírá pracovní smlouva. Je možné uzavřít tzv. smlouvu manažerskou, ve které by mohly být upraveny podrobnější podmínky výkonu příslušné funkce.

Pokud zaměstnanec již je v pracovním poměru u zaměstnavatele a následně dojde k jeho jmenování do vedoucí funkce, nevzniká tímto jmenováním pracovní poměr, avšak dochází k trvalé změně již dohodnutých pracovních podmínek.

Tisk Tisk | E-mail E-mail