Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prevence se musí vyplatit

autor: Marek Rataj, manažer prevence kriminality

Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2000 byl na 14. zasedání městského zastupitelstva schválen. Dne 29.2.2000 byl program odevzdán na Ministerstvo vnitra ČR ke schválení „Republikovému výboru pro prevenci kriminality“, který bude rozhodovat o přidělení finančních prostředků na program. Městské zastupitelstvo schválilo dílčí projekty z komplexního součinnostního programu prevence kriminality v následujícím pořadí: 1. II. etapa městského kamerového dohlížecího systému, 2. poradna pro ohrožené děti a mládež „Žijeme spolu“, 3. malá tělocvična – posilovna, 4. K-centrum Rumburk, 5. streetbalové koše II. etapa, 6. dětské sportovní plácky, 7. infoservis v Rumburských novinách, 8. informace proti drogám, 9. klíčenky, 10. napojení městských objektů na pult centrální ochrany, 11. záznamové zařízení na linku 156 a vysílačky. Celkové finanční náklady na uvedené projekty jsou 2.790.000,- Kč. Z toho je 148.500,- Kč (5,32 %) podíl Farní charity Rumburk, 645.000,- Kč (23,12 %) je podíl města a 1.996.500,- Kč (71,56 %) je požadavek na státní dotaci od Ministerstva vnitra ČR.

Uvedené projekty jsou směřovány do tří oblastí. A to situační, sociální a informační prevence. Uvedené projekty korespondují s potřebou doplnit nezbytným zázemím určité oblasti ve městě. Tyto potřeby vyplynuly z bezpečnostní, sociálně-demografické analýzy, která proběhla v roce 1999.

 

Situační prevence:

II. etapa městského kamerového dohlížecího systému

Cílem tohoto projektu je rozšířit stávající počet kamerových bodů o několik dalších. Tyto kamerové body budou instalovány v oblastech, které vyplynuly z bezpečnostní analýzy jako nejvíce rizikové. Primárním cílem kamerového systému je pokrýt nejvíce ohrožené oblasti a nepřetržitým monitoringem přispět ke snížení kriminality. Dojde tak k vytvoření bezpečných zón, kde by se obyvatelé a návštěvníci města nemuseli bát.

Napojení na pult centrální ochrany (PCO)

Cílem tohoto projektu je eliminovat pomocí napojení na PCO možné narušení objektu. Bylo vybráno několik objektů vhodných pro napojení na PCO. Tyto objekty jsou v současné době hojně využívané širokou veřejností. Smyslem projektu je zabezpečit objekty proti případným pokusům o vloupání, a zajistit tak bezproblémový chod těchto zařízení sloužících veřejnosti.

Záznamové zařízení na linku 156 a vysílačky

Cílem tohoto projektu je zaznamenat a po určitou dobu archivovat proběhlé hovory mezi městskou policií a volajícím. Primárním cílem tohoto projektu je zaznamenat pro zpětnou kontrolu veškerou hlasovou komunikaci. Dojde tak k zamezení rozporu mezi volajícím a městskou policií ve sporných případech.

 

Sociální prevence:

Poradna pro ohroženou mládež a děti „Žijeme spolu“

Tento projekt realizuje Farní charita Rumburk ve spolupráci s Úřadem práce v Rumburku. Cílem projektu je vytvoření a vybudování centra – poradny a klubu pro ohrožené děti a mládež. Posláním projektu je vytvořit zázemí pro tuto sociální skupinu a asistovat nenásilnou formou mladistvým klientům při řešení jejich tíživých životních situací tak, aby z nudy nepřipraveni, bezradní a osamoceni se svými starostmi nesáhli k drogám, alkoholu a prostituci. Dílčím cílem tohoto projektu je potřeba dostat mladé lidi z ulice a poskytnout jim útočiště, vybudovat klubovnu pro ohroženou mládež a pomoci jim vhodně naplnit volný čas a společně s tím i otevřít poradnu, která by jim pomohla řešit jejich životní problémy.

Malá tělocvična posilovna

Cílem tohoto projektu je podchytit děti a mládež pro sportovní činnost a nasměrovat jejich zájem na jinou činnost, než jsou drogy, alkohol, prostituce nebo páchání trestné činnosti. Půjde hlavně o děti a mládež ze sociálně slabších skupin. Vše bude na bázi dobrovolnosti, žádné organizování jejich volného času, pouze nabídka pro užitečné vyplnění jejich volného času. V tomto směru bude úzce spolupracováno s Farní charitou Rumburk.

K-centrum Rumburk

Cílem tohoto projektu je technicky vybavit nově vznikající pracoviště K-centra, které se bude zabývat drogovou problematikou ve městě.

Streetbalové koše II. etapa

Smyslem tohoto projektu je doplnit zbývající nevyužité plochy ve městě streetbalovými koši. Pro druhou etapu byly vytypovány tyto oblasti: u ZŠ v Horním Jindřichově, u ZŠ v Dolních Křečanech, v ul. Vrchlického, Na Valech a Vodní. Vybudováním těchto sportovišť vznikne ucelená mozaika sportovišť ve městě, takže děti to nebudou mít daleko na sportovní plácky.

Dětské sportovní plácky

Cílem tohoto projektu je ve vytypovaných oblastech, kde jsou v současné době málo využívána anebo vůbec nevyužívaná dětská hřiště a pískoviště, a to pro svůj dezolátní stav, udělat celkovou rekonstrukci těchto ploch tak, aby mohla sloužit opět ke svému účelu. Na těchto plochách budou poté instalovány nové prolézačky a další atrakce.

 

Informační prevence:

Infoservis v Rumburských novinách

Cílem tohoto projektu je navázat na zaběhnutou praxi, která se po dosavadních zkušenostech osvědčila. Na stránkách RN budou vycházet články o programu prevence kriminality, o možnostech ochrany majetku a zdraví. Bude zde dán prostor pro prezentaci práce městské policie.

Informace proti drogám

Cílem tohoto projektu je poskytnout ucelené informace ve formě publikace dětem a mládeži. Bude se jednat o informace o problematice drog, o programu prevence kriminality, o různých institucích, které by jim mohly v problémových situacích pomoci, o klubech, sportovních zařízeních a zájmových kroužcích a o volně přístupných sportovištích, kde by mohli smysluplně trávit svůj volný čas. Publikací chceme poukázat na to, že i v našem městě je možnost nějak trávit aktivně svůj volný čas.

Klíčenky

Cílem tohoto projektu je poskytnout dětem a mládeži užitečnou pomůcku, kterou by mohly v případě potřeby použít. Bude se jednat o přívěšek ke klíčům, na kterém budou některá důležitá telefonní čísla. Cílem projektu je fixovat v podvědomí dětí důležitá telefonní čísla, na která by se mohly v případě nouze obrátit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail