Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tomáš Kladívko

autor: Připravil Vladislav Dykast

Základní vojenská služba má na kahánku …

Vznik profesionální armády očekávám v roce 2008

Tomáš Kladívko je členem Občanské demokratické strany. Do poslanecké sněmovny co by poslanec poprvé vstoupil v roce 1997. Od počátku svého mandátu pracuje ve Výboru pro obranu a bezpečnost. Jako poslanec předložil několik návrhů zákonů a novelizací (návrh zákona o vězeňství), zajímá se také o problematiku ZVS.

rn1005_1

Jak vnímáte současný postoj mladých lidí k výkonu ZVS?
Jsem si dobře vědom stále klesajícího zájmu mužů o výkon ZVS a rostoucího počtu mužů, kteří volí náhradní civilní službu. Druhý ukazatel jasně říká, že současný systém základní vojenské služby je špatný a vyžaduje transformaci.

Můžete zavzpomínat na dobu, kdy jste byl vojákem?
V době mé služby trvala ZVS celé dva roky. Jediná možnost nenastoupit ZVS byla modrá knížka, náhradní civilní služba neexistovala a nikdo o takovém řešení neuvažoval. Stejně tak to bylo i s úvahami o profesionální armádě. Z té doby si nejvíce cením kamarádů, které jsem získal, na druhé straně musím také vzpomenout problém šikany, který se asi každého vojáka, ať již je to přímo, nebo nepřímo, dotkne.

Jakým směrem se tedy má ubírat naše armáda?
Můj názor, stejně jako názor ODS, je vytvořit plně profesionální armádu, a to již v horizontu roku 2008. Věřím, že tato snaha bude podpořena ostatními stranami politického spektra. Jediná strana, která je striktně proti profesionální armádě, je KSČM, ostatní jsou této možnosti nakloněni, i když v delším časovém horizontu, než jaký navrhuje ODS.

Jak moc je tato problematika aktuální?
Vznik profesionální armády bude jednou ze součástí volebního programu ODS v roce 2002.

Očekáváte pozitivní přijetí myšlenky profesionální armády u samotných vojáků z povolání?
Práce profesionálního vojáka v takové armádě by měla být velice prestižní, dobře finančně ohodnocena. Vojáci by měli mít větší možnosti využít své znalosti a získat nové ve spolupráci se zahraničními armádami. Zároveň věřím v lepší řešení sociálně patologických jevů v armádě – především šikany, kterému by měla pomoci právě nová struktura armády. Už proto si myslím, že tato snaha bude samotnými vojáky přijata kladně. Zároveň musím říct, že všechny nové možnosti a výhody budou jasně žádat výkonné a profesionální vojáky, na které budou kladeny mnohem větší nároky. A těmto nárokům zcela určitě ne všichni vyhoví. Tam bych možná určitý problém viděl.

Než dojde ke změně naší armády tak, jak ji navrhujete, dočkají se vojáci základní služby určitého zvýhodnění, dosud nepřináší žádné?
Jak jsem již řekl, jsem si vědom stále rostoucího nezájmu mladých mužů nastoupit základní vojenskou službu, a na druhé straně nárůstu těch, kteří volí náhradní civilní službu. Je to dáno i tím, že ZVS nepřináší sebemenší výhody pro mladé muže. Dle mého názoru musí být vojáci základní služby zvýhodněni, a to jak ve výši služného, které je v současné době opravdu směšné (několik set korun – dle hodnosti), tak po absolvování ZVS při hledání uplatnění například ve státní správě.

Jaké jsou Vámi předpokládané finanční náklady profesionální armády?
Profesionální armáda si vyžádá snížení počtu vojáků až na 40.000, můžeme tedy předpokládat, že rozpočet takové armády bude srovnatelný se současným, který činí zhruba 44 miliard korun včetně investičních nákladů.

Jak bude vypadat nová profesionální armáda?
Organizace a struktura armády podléhá a bude podléhat zákonné povinnosti obrany území ČR a závazkům plynoucím z členství v NATO. Zájmem ODS je, aby profesionální armáda byla menší, flexibilní, profesionálnější a plnila povinnosti na ni kladené.

Nemohu se nezeptat na problematické zakázky, které jsou v resortu ministerstva obrany častým problémem.
Osobně jsem předpokládal, že nové vedení ministerstva v čele s ministrem Vetchým se vypořádá s těmito problémovými zakázkami a budou řešeny prioritně. Bohužel se tak nestalo a některé zakázky byly dokonce realizovány právě za vedení ministra Vetchého. Přesto nepřestávám věřit v objasnění příčin těchto problémů a potrestání odpovědných zaměstnanců ministerstva.

V poslední době se často hovoří o nákupu nadzvukových stíhacích letounů. Je Česká republika v současné době schopna financovat tento nákup?
Obnova letadel armády je věcí nepochybně potřebnou, kterou je nutno především díky nákladnosti důkladně zvážit. Současný rozpočet armády je natolik zatížen plněním zakázky na letouny L – 159 (8 mld./rok), že rok 2004 nevidím jako možný termín nákupu stíhacích nadzvukových letounů.

Vraťme se k profesionální armádě. Jak byste obhájil jednou větou vznik profesionální armády?
Jsem přesvědčen v pozitivní přínos nové profesionální armády, která bude znamenat nové možnosti, kvality a příležitosti pro profesionální vojáky a pro muže, před kterými bude stát volba povolání.

Tisk Tisk | E-mail E-mail