Pilotní projekt místní Agendy 21 v okrese Děčín

Tištěné noviny 22/2001 | 20. 12. 2001 | Nezařazené

autor: rd

VÝZVA k předkládání návrhů mikroprojektů

Grantové řízení – 1. kolo

Řídící výbor Pilotního projektu místní Agendy 21 v okrese Děčín rozhodl na svém zasedání dne 23.11.2001 o vyhlášení I. kola VÝZVY k předkládání návrhů na mikroprojekty.

Cílem Pilotního projektu MA21-DC je zlepšení komunikace mezi veřejnou správou, podnikateli, neziskovými organizacemi a občany, která je základem pro obnovu spolkového života v obcích, prostřednictvím kterého může být zahájeno společné plánování a rozhodování o rozvoji bydliště, obce, regionu.

Pilotní projekt MA21-DC podporuje mikroprojekty tematicky zaměřené na uplatňování principů místní Agendy 21 v okrese Děčín prostřednictvím konkrétních akcí a praktických činností. Podporovány budou aktivity v následujících oblastech:

 • kulaté stoly;
 • informační a poradenská činnost v oblasti sociální, životního prostředí apod.;
 • zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů v obci, regionu, apod.
 • zapojení veřejnosti do rozvojových a strategických plánů obcí, regionu, apod.
 • výchovné, vzdělávací a osvětové akce;
 • podpora spolkového života v obci, regionu apod.;
 • akce ke zlepšení života v obci.

Uzávěrka přijímání projektů je 30. prosince 2001, rozhoduje datum podání nebo den osobního předání. Maximální výše grantu je 40.000,- Kč.

Projekty budou při výběru hodnoceny podle následujících kritérií:

 • cíl, který bude sledovat uplatnění principů MA 21 v praxi;
 • zapojení veřejnosti do projektu;
 • spolupráce několika subjektů;
 • medializace a propagace procesu MA 21.

Do grantového řízení se mohou přihlásit právnické osoby typu – obce, nevládní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, školy a školská zařízení, církevní sdružení a organizace). Přihláška musí být doručena 1x jako originál + 2x kopie. Nezbytnými přílohami přihlášky budou kopie o zřízení účtu žadatele a kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (stanovy, zřizovací listina apod.)

Přihlášky do grantového řízení lze vyžádat elektronickou poštou na adrese: ma21@quick.cz

Vyplněné přihlášky spolu s dalšími podklady zasílejte na adresu: koordinátor PP MA21-DC, Tomáš Salov, P.O. Box 31, 407 77 Šluknov

Výsledky grantového řízení prvního kola budou všem přihlášeným oznámeny nejpozději do 20. ledna 2002 a následně bude s úspěšnými řešiteli uzavřena smlouva o výši dotace i o účelu a termínu vyhodnocení a vyúčtování projektu.

Bližší informace poskytnou:

Tomáš Salov 0604/96 53 09
ma21@quick.cz
Mgr. Pavel Schwarz 0412/53 21 85
skola@sosruska.cz
Mgr. Milosl. Tomíková 0412/59 14 79
m_tomikova@oku-dc.cz
Ing. Anna Korbelová 0413/38 11 21
rybniste@iol.cz

Pomoc při vyplnění přihlášky poskytne:

Soňa Kapicová 0412/59 13 19
s_kapicova@oku-dc.cz

(po telefonické, e-mailové dohodě)

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2001/12/20/pilotni-projekt-mistni-agendy-21-v-okrese-decin/