Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kauza velké odpočívky TIR má další pokračování

V poslední době je město Rumburk v souvislosti s kauzou odstavného parkoviště TIR opakovaně napadáno zástupci některých autodopravců a pracovníky Generálního ředitelství cel, Celního ředitelství Ústí nad Labem a Ministerstva dopravy a spojů ČR. Zejména zástupci uvedených státních orgánů vydávají prostřednictvím tisku různá prohlášení, ke kterým nejsou kompetentní a neodpovídají skutečnému stavu věci. Domníváme se proto, že i město Rumburk má právo se k této kauze veřejně vyjádřit.

V první řadě je nutné podotknout, že výstavba parkoviště byla vyvolána nutností řešit situaci velkého nárůstu nákladní přepravy po roce 1990, která byla vedena centrem města a totálně blokovala běžný provoz, velmi negativně ovlivňovala nejen životní prostředí, ale i bezpečnost všech občanů města. Kromě jiného byla provozem kamionové dopravy narušena statika mnohých budov, včetně historického skvostu Rumburka – areálu Loretánské kaple. Logickým vyústěním této situace proto byla výstavba odstavného parkoviště TIR a zavedení regulace nákladní dopravy směřující k hraničnímu přechodu. Způsob regulace se s postupem doby měnil v návaznosti na průběh výstavby východního obchvatu města a nového hraničního přechodu Rumburk – Neugersdorf.

Vzhledem k tomu, že od samotného počátku jednotlivé složky státu odmítaly nést náklady a odpovědnost za celý systém, i když je to v Evropě běžné, bylo město donuceno nést veškeré náklady samo. Z tohoto důvodu vydalo město 14. června 2001 Nařízení města Rumburk č. 1/2001, kterým se vymezuje místní komunikace pro  účely organizování dopravy na  území města za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Toto nařízení je vydáno v souladu s platnými právními předpisy, což konstatoval i přednosta Okresního úřadu v Děčíně při jeho přezkumu. Nikdo z kompetentních orgánů neshledal důvody k pozastavení, případně zrušení tohoto nařízení.

Následně byla podepsána smlouva s Českou republikou MF – Generálním ředitelstvím cel Praha 4 o pronájmu plochy na parkovišti – velká odpočívka TIR. V účelu této smlouvy nebyl nikdy, jak je mylně uváděno celními orgány, dán souhlas města Rumburk ke stanovení celního prostoru, což je zákonem vyžadováno. Přesto, na základě této smlouvy, dne 22.6.2001 vydal ve správním řízení Celní úřad Jiříkov rozhodnutí o určení celního prostoru na výše uvedené ploše. O tomto rozhodnutí informoval město Rumburk až 31.5.2002! Město Rumburk z tohoto důvodu  použije všech legislativních prostředků k zneplatnění rozhodnutí o stanovení celního prostoru. Vzhledem k tomu, že město nebylo řádně a včas informováno o vydaném rozhodnutí o určení celního prostoru, lze určitě zpochybnit tvrzení mluvčí celního ředitelství, že město neoprávněně vybírá poplatky za parkování v celním prostoru.

rn1205_0

Pohled z ptačí perspektivy na zcela zaplněné parkoviště TIR v Rumburku. Foto: Petr Zápotocký

Na základě těchto nových skutečností se dne 6. června 2002 sešla na své mimořádné schůzi rada města, která rozhodla o vydání nového Nařízení města Rumburka č. 1/2002, kterým se ruší původní Nařízení města Rumburka č. 1/2001. Tímto nařízením rada reaguje na zahájení provozu hraničního celního přechodu Rumburk – Neugersdorf v termínu od 1.7.2002, potvrzeném Celním ředitelstvím Ústí nad Labem, panem Mgr. Šimákem, a ukončuje k tomuto datu provoz velké odpočívky – odstavného parkoviště TIR v Rumburku. Zrušení tohoto nařízení je vázáno na zákonné postupy a lhůty. Do ukončení platnosti Nařízení města Rumburku č. 1/2001 Rada města Rumburku trvá na jeho důsledném dodržování v plném rozsahu.

Město Rumburk jednoznačně odmítá spekulace a obvinění „o vybírání mýtného“ a rovněž odmítá spekulace o příjmech ve výši stamilionů. Řešení problematiky a provozování odstavného parkoviště v Horním Jindřichově je pro město Rumburk z dlouhodobého hlediska ztrátovou záležitostí, kterou však město vyřešilo zejména bezpečnost občanů a stav životního prostředí na svém území. Město Rumburk konstatuje, že za vzniklou situaci nesou v plném rozsahu odpovědnost orgány celní správy, které nedodržely zákonem daný postup při stanovování celního prostoru.

Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města Rumburku
Darek Šváb, místostarosta města Rumburku
Radek Engl, místostarosta města Rumburku

Tisk Tisk | E-mail E-mail