Zasedání zastupitelstva na pokračování

Tištěné noviny 11/2003 | 5. 6. 2003 | Nezařazené

autor: Gabriela Doušová

Jako zdlouhavá argentinská telenovela probíhalo čtvrteční zasedání zastupitelstva města. Spousta zbytečných a zdlouhavých výkladů o ničem a o všem, hodně emocí, urážek, napadání a obviňování byly příčinou toho, že se zastupitelstvo skoro nedostalo k vlastní práci.

Během osmihodinového jednání se tak zastupitelům podařilo projednat šest bodů programu ze třinácti, což je úctyhodný výkon, uvážíme-li, že prvním bodem programu bylo minutové zahájení zasedání a druhým pětiminutová volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. K tak důležitým otázkám, jako je ekonomika města, vyúčtování tepla a TUV za rok 2002 a rozhodnutí o poskytnutí dotací se vůbec nedostalo. A na usnesení o petici občanů z ulice Tichá a Stanko Vodičky si všichni zúčastnění budou muset počkat až do dalšího kola. Zcela unavení zastupitelé totiž před půlnocí jednání přerušili a budou v něm pokračovat příští úterý.

Co se tedy dělo?

O rozruch a rozvleklost jednání se opět zasloužil zastupitel Ing. Josef Dvorský. Se snahou odhalit každý šlendrián, pochybení či nepravost městských úředníků, radních a zástupců města a dalších subjektů rozebíral každou informaci až na její samotný kořen a doplňoval vše dlouhosáhlými výklady a projevy. Teprve po dvou hodinách byly body 3 a 4 (kontrola usnesení předcházejících zastupitelstev a zpráva o činnosti rady města) dořešeny.

Poté byli zastupitelé seznámeni s obsahem dopisu Ing. Dvorského, který adresoval radě města. V něm obvinil pana Vítka, nájemce nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví města, z hrubého porušení podmínek nájemní smlouvy, neplnění podmínek stanovených stavebním řádem, z neoprávněné manipulace a částečného zcizení stávajícího oplocení, z přestupku proti stavebnímu řádu a z neserióznosti. Z dokladů, které byly zastupitelům předloženy, však jasně vyplývá, že Dvorského informace nejsou pravdivé.

Nestalo se to však poprvé, co Ing. Dvorský někoho obvinil z protiprávního jednání, aniž by měl v ruce relevantní důkazy. A i na tomto jednání zastupitelstva vyrukoval se „zaručenými důkazy“ o vině Města Rumburk, které prý dluží panu Polívkovi přes osm set tisíc korun a k placení se stále nemá. I v tomto případě mu bylo dokázáno, že informace, které prezentuje na veřejnosti, jsou nepravdivé.

„Nemám nic proti jakékoli kritice, byť může být nepříjemná,“ řekl na adresu Ing. Dvorského rozčílený starosta města. „A nebráním se ani žádné nepříjemné pravdě, ale odmítám jakékoliv spekulace, polopravdy a pololži, kterými Ing. Dvorský zaplavuje veřejnost a které nejen mě, ale i mé kolegy a město Rumburk, poškozují a uráží.“

Vzhledem k tomu, že se výroky a neustálým obviňováním Ing. Dvorského cítí být poškozen nejen pan Zdeněk Vítek, ale i členové rady města, pracovníci MěÚ a Město Rumburk jako takové, schválilo zastupitelstvo města usnesení, v němž žádají Ing. Josefa Dvorského o veřejnou omluvu všem poškozeným osobám.

„Naběhl jsem si,“ řekl k tomu Ing. Dvorský a dodal, že své závěry čerpal z informací, které mu bylo umožněno získat. Tvrdil, že kdyby dostal od pracovníků úřadu všechny potřebné informace, o které zažádal, jistě by se takovému pochybení vyhnul. Postup pracovníků úřadu potom označil za komplot proti jeho osobě, který ho měl zdiskreditovat.

V souvislosti s předáváním informací od pracovníků MěÚ občanům a zastupitelům se rozhořela další dlouhá diskuze. Do ní se zapojili i přísedící hosté, zejména předsedkyně SOS Rumburk Mgr. Dudková. Ona i Dvorský shodně obviňují městské úředníky, že jim neposkytují potřebné informace a tím porušují zákon č. 106 o právu každého občana na svobodné informace. S tímto tvrzením však nikdo z rumburské radnice nesouhlasí. Za všechny to vyjádřil radní Karel Schäfer: „Nikdo nemůže bránit občanovi a ani nebrání, aby získal informace, o které si žádá, a na které má nárok. A už vůbec nikdo nemůže bránit zastupiteli získat informace, které jsou nutné k výkonu jeho funkce. Ale nechápu, proč kolegu Dvorského zajímá, jaký zisk mají firmy, které realizují městské zakázky? Do toho nikomu nic přeci není. Můžete chtít informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení, o financování městských zakázek a zdrojích financí, můžete chtít vidět rozúčtování celé akce, ale jaký zisk z toho která firma má, to je věc jen té firmy.“

Ale výhrady proti Ing. Dvorskému měli i ostatní zastupitelé. Starosta města Ing. Sykáček byl znechucen výroky Ing. Dvorského, kterými častuje představitele města v tisku. V různých novinových článcích popisuje Dvorský své kolegy ze zastupitelstva jako stádo ovcí a aktivní blbce, v dopise adresovaném mimo jiné i televizi Nova obviňuje představitele města z různých hrůzných činů od zastrašování, zamlčování až po korupci. Z jeho článků může mít nezasvěcený čtenář pocit, že zastupitelstvo města je ovládáno radou a jejím „absolutně nedotknutelným diktátem“ (Mlejn 5/2003) a že zastupitelům jde jen o jedno: „Mlžit, mlžit a zase mlžit.“ (Mlejn 5/2003). A to proto, aby zakryli šlendrián a korupci, kterou se Ing. Dvorský pokouší v Rumburku odhalit na všech úrovních místní i státní správy, a která se údajně táhne jako rudá nit všemi volebními obdobími od roku 1990. Jisté je, že ostatní zastupitelé se cítí být nepodložeností a nepravdivostí informací, uváděnými v Dvorského článcích a jeho invektivami vůči jednotlivým osobám poškozeni a proto se usnesli na tom, že požadují od Ing. Dvorského veřejnou omluvu členům zastupitelstva i rady Města Rumburku a zaměstnancům Městského úřadu Rumburk.

Poškozeny však nemusí být jen konkrétní osoby. „Je nutné si uvědomit, že mediální kampaň Ing. Dvorského poškozuje také naše město,“ uvedl radní MUDr. Vondráček. „Jak asi budou reagovat státní instituce na naše žádosti o granty a dotace, když se v novinách o představitelích města dočtou, že jsou to zloději, blbci a podobně a když podnět na špatnou práci města má dokonce vyšetřovat televize Nova? Může se stát, že získat nějakou korunu bude díky těmto článkům čím dál tím obtížnější a kdo ví jestli vůbec možné?“

Petice občanů z ulice Tichá a Stanko Vodičky ohledně výstavby supermarketu v Horním Jindřichově, prodejny potravin a rozšíření parkovacích míst na Podhájí a jejich žádost o změnu územního plánu se začala probírat až po přestávce, v půl desáté večer. Začátek dalšího jednání byl sice poznamenán drobným extempore mezi Ing. Dvorským a ředitelem gymnázia Mgr. Romanem Kroutilem, který si dovolil donést na jednání talíř s večeří. Vzhledem k tomu, že celý den seděl u maturit a těsně po jejich slavnostním zakončení spěchal, aniž by se stačil najíst, na zasedání zastupitelstva, nemohl se nikdo jeho počinu divit, nicméně Ing. Dvorskému se to hrubě nelíbilo. Jeho výtky naštěstí Mgr. Kroutilovi chuť k jídlu nezkazily a svou večeři dojedl aniž by tím ohrozil jednání zastupitelstva nebo znehodnotil svůj výkon zastupitele.

Zasedání zastupitelstva bylo před půlnocí přerušeno s tím, že další jeho body budou projednány v úterý 3.6.2003.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2003/06/05/zasedani-zastupitelstva-na-pokracovani/