Oznámení

Tištěné noviny 12/2003 | 19. 6. 2003 | Nezařazené

autor: rd

Tajemník Městského úřadu Rumburk vyhlašuje výběrové řízení dle § 7, Zákona č. 312/2002 Sb., jako vedoucí úřadu, výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa

terénního pracovníka – streetworkera
(pracoviště Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé)

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení, titul uchazeče
 2. datum a místo narození uchazeče
 3. státní příslušnost uchazeče
 4. místo trvalého pobytu uchazeče
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 6. datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí:

 1. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 2. výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost)
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Požadavky územního samosprávného celku:

 1. vzdělání ÚS
 2. znalost práce na PC
 3. komunikativnost a organizační schopnosti
 4. ochota dále se vzdělávat
 5. minimální věk 21 let

Platová třída odpovídající druhu práce:
Dle vl. nař. č. 253/1992 Sb., v platném znění 6. platová třída

Lhůta pro podání přihlášky:
5.7.2003

Způsob podání přihlášky:
Písemně s označením „Výběrové řízení“, k rukám sl. Malcherové.

Adresa pro podání přihlášky:
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé,
Tř. 9. května 1127/25, 408 01 Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2003/06/19/oznameni-12/