Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

U žadatelů o pečovatelskou službu bude probíhat sociální šetření

Pro zavedení pečovatelské služby u klientů je velmi důležité splnění všech formálních a administrativních nároků, které jsou přesně stanoveny ve vyhlášce č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Jednou z těchto podmínek je i doložení důchodového výměru, podle kterého se určí, zda se jedná o občana sociálně potřebného a zda mu budou pečovatelské úkony zvětší části hrazeny městem. Důchodový výměr slouží též pro stanovení úhrad za placené úkony a zároveň dokládá, že žadatel splňuje druhou nezbytnou podmínku, a to že je starobní nebo plně invalidní důchodce. Důchodový výměr je klient povinen předkládat opakovaně, vždy po zvýšení důchodové částky.
Vlastní posuzování potřeb klienta provádí pečovatelská služba, která žadatele navštíví v jeho domácnosti a posoudí jeho sociální a zdravotní hledisko. Neposuzuje se pouze finanční situace, ale probíhá hodnocení dalších důležitých hledisek, jako např. zda lze ještě využít klientovu vlastní kapacitu (mobilita), zda klient žije osaměle (nemá rodinné příslušníky) nebo zda žije s rodinnými příslušníky, kteří jsou doma nebo v zaměstnání. Žadatel předloží doklad o výši nájemného a inkasa, popíše se jeho bytová situace (velikost, kategorie a umístění bytu, možnost využívání výtahu, vzdálenost od služeb a lékaře, vytápění), druh bydlení (ve vlastním bytě, u příbuzných, v nájmu, pronajímatel bytu, atd.), ale i duševní stav klienta, popřípadě projevy narušující kolektivní soužití. Při tomto šetření v případě, že půjde o občana sociálně potřebného, bude dohodnut rozsah služby a za jakých podmínek bude poskytována. Na tomto základě se vydá správní rozhodnutí, ve kterém se stanoví druh a rozsah pečovatelských úkonů a termín, od kdy bude pečovatelská služba poskytována. Jestliže nastanou v žádosti změny v uvedených skutečnostech, je žadatel povinen tyto skutečnosti nahlásit do osmi dnů od jejich vzniku ve Stanici pečovatelské služby.
Prováděním sociálního šetření žadatelů o zavedení pečovatelské služby pověřil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Karel Diviš vybranou pracovnici, která se každému žadateli prokáže platnou pověřovací listinou s razítkem a podpisem vedoucího. V případě jakýchkoli dotazů, pochybností či nesrovnalostí mohou klienti kontaktovat vedoucího odboru Karla Diviše (tel. 412 356 290), který jim potvrdí, zda pracovnice, která je navštívila, je či není oprávněna provádět toto šetření.

POZOR NA PODVODNÍKY 
Pokud vás ve vašem bytě navštíví neznámá osoba, která bude tvrdit, že je pověřena sociálním šetřením, ujistěte se, že se nejedná o podvodnici. Požadujte od ní pověřovací listinu, na které musí být uvedeno jméno pracovnice a jméno vedoucího, který ji šetřením pověřil. Listina musí být opatřena platným razítkem Městského úřadu Rumburk. V případě pochybností volejte na telefon 412 356 290 pana Karla Diviše nebo přímo Policii ČR.

Tisk Tisk | E-mail E-mail