Změna č. l Územního plánu sídelního útvaru Rumburk schválena

Tištěné noviny 03/2007 | 19. 3. 2007 | Nezařazené

Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a schválilo 28. prosince 2006 bez zásadních připomínek v souladu se Stavebním zákonem Změnu č. l Územního plánu města Rumburk a následně rozhodlo o vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2006, kterou se vymezuje závazná část Změny č. l Územního plánu sídelního útvaru Rumburk a která vstoupila v platnost 15. 1. 2007.
První změna územně plánovací dokumentace, schválené v roce 1998 po složitém průběhu projednávání a nutném průběžném zapracování legislativních změn doplňujících starý Stavební zákon 50/1976 Sb. a zapracování požadavků uplatněných při veřejném projednání, vytváří ve svém komplexu podmínky pro další rozvoj našeho města. V rámci změny byly mimo jiné vymezeny hranice zastavitelného území města u nových lokalit, včetně návrhu infrastruktury a vymezeny plochy veřejně prospěšných staveb a záplavového území Mandavy. Mimo rozšíření ploch podnikatelských aktivit v lokalitě průmyslové zóny na ul. Pražská a Krásnolipská je jedním ze základních předpokladů k dlouhodobému posílení stabilizace trvale bydlícího obyvatelstva a rozšíření ploch umožňujících nízkopodlažní výstavbu. Nově navrhované lokality nabízejí umístění cca 150 až 170 rodinných domů, např. v ul. Ječná, Rolnická, K Vysílači, Krásnolipská, Na Kolonii, Východní a Oblouková, Severní a Havířská a v návrhovém období v ul. Zadní. V centrální zóně města jsou vytvořeny podmínky pro rozšíření parkovacích ploch s veřejnou zelení v ulicích Na Valech a u muzea, dále využití areálů bývalého Bytexu v ul. Komenského pro občanskou vybavenost a kotelen v ul. Sportovní a Vrchlického jako ploch polyfunkčních. Z dopravní vybavenosti je zásadní převedení pozemků pod budoucím obchvatem města na Šluknov z ploch rezervních do návrhových, což umožní u této důležité veřejně prospěšné stavby uplatnit právo města na převod dotčených pozemků z Pozemkového fondu ČR. Změna Územního plánu Rumburku rovněž dořešila dílčí pochybení zpracovatele při návrhu původní územně plánovací dokumentace z roku 1998 jako např. občanskou vybavenost na ul. Jiříkovská, komunikační napojení lokality Na Kolonii, individuální výstavbu rodinných domů v ul. Bezručova nebo plochy výroby firmy ABX v ul. Královská. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Rumburk je široké veřejnosti k dispozici na odboru Regionálního rozvoje a investic a na Stavebním úřadě Městského úřadu v Rumburku.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2007/03/19/zmena-c-l-uzemniho-planu-sidelniho-utvaru-rumburk-schvalena/