Rumburští zastupitelé byli štědří

Tištěné noviny 06/2008 | 20. 3. 2008 | Nezařazené

Čtvrteční zasedání rumburského zastupitelstva mělo dlouhý, ale klidný průběh, i když se předpokládala u některých bodů dlouhá diskuze. Na programu jednání bylo schválení městského rozpočtu, žádosti o poskytnutí dotací, schválení strategického plánu rozvoje města a změny územního plánu.
I tentokrát byli rumburští zastupitelé štědří a schválili všechny žádosti o dotace, které jim doporučila Rada města.  Pět tisíc korun tak zaplatí město Nadačnímu fondu Šťastné stáří za každého svého občana, který žije v Domově důchodců ve Filipově. Vloni zaplatil Rumburk za devět důchodců 45 tisíc korun. Přes 90 tisíc korun dostane Pravoslavná církevní obec v Rumburku na opravu kostela sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu. 200 tisíc korun putuje na konto Klubu seniorů na zajištění sociálních služeb a sdružování občanů v důchodovém věku. Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk schválili zastupitelé hned dva 150tisícové příspěvky, a to na opravu  kostela sv. Bartoloměje v Rumburku a také na opravy areálu rumburské Lorety. Bez problémů schválili zastupitelé i 15milionovou dotaci Lužické nemocnici a poliklinice a.s. Tyto peníze by měly sloužit k dopracování objemové studie a ke zpracování projektové dokumentace na plánovanou rekonstrukci nemocnice, ale také na nákup zdravotnické techniky a vybavení.
Značnou pozornost věnovali zastupitelé ekonomickým záležitostem města, především přehledu hospodaření, příjmů a výdajů za rok 2007, ale hlavně rozpočtu města na rok 2008.
Schválen byl i strategický plán rozvoje města, který detailně popisuje přednosti, ale i slabé stránky Rumburku, a předkládá veřejnosti vize a cíle města, kterým směrem a v jakém časovém horizontu se chce dále rozvíjet, a to až do roku 2015. Z materiálu je patrné, že prioritou města je centralizace a modernizace Lužické nemocnice a polikliniky, dále vybudování a rekonstrukce infrastruktury v okrajových částech města, regenerace historického centra, obnova veřejné zeleně a městských parků, rozšíření a obnova veřejného osvětlení a další.
Během zasedání zastupitelstva města seznámil starosta přítomné s problematikou CZT, zejména pak s roky trvajícími a stále ještě nedořešenými spory. Jejich podstatou je tvrzení společnosti Teplo Rumburk, že jí město Rumburk a SRAS dluží za vyúčtování tepla a teplé užitkové vody 1,2 milionu korun s příslušenstvím. S tím starosta zásadně nesouhlasí, naopak je přesvědčen, že společnost dluží městu několik set tisíc korun a je odhodlán právo města a SRASu hájit i u soudu. „Žaloba proti nám je neoprávněná a nastal čas, abychom se nejen bránili, ale abychom udělali i nové aktivní kroky s cílem do-moci se v co nejbližší době svých práv,“ uzavírá starosta Jaroslav Sykáček.
Značnou část jednání zabralo projednávání návrhů zastupitele Petra Dúbravce na schválení jednacích řádů kontrolního výboru, změnu jednacího řádu zastupitelstva města a na pořízení hlasovacího zařízení pro jednání ZM. Závěr zasedání byl věnován žádosti občanů z Dolních Křečan na ustanovení osadního výboru. O tomto však budou zastupitelé rozhodovat až ve chvíli, kdy jim budou předloženy potřebné materiály s návrhem řešení, což bude až při dalším zasedání.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2008/03/20/rumbursti-zastupitele-byli-stedri/