V Dolních Křečanech byl zřízen osadní výbor

Tištěné noviny 18/2008 | 25. 9. 2008 | Nezařazené

Na žádost občanů žijících v Dolních Křečanech zřídilo Zastupitelstvo města Rumburku v této části města tzv. osadní výbor. Ten má pět členů a na jejich návrh zvolili rumburští zastupitelé při svém posledním zasedání v tajném hlasování i jejich předsedu. Stal se jím Čestmír Minařík, který stál u samotného zrodu myšlenky na zřízení osadního výboru v Dolních Křečanech.
Činnost a působnost osadních výborů vymezují paragrafy 120 a 121, Zákona o obcích 128/2000 Sb.
Osadní výbory mohou předkládat zastupitelstvu, radě města a jejich výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a celkového rozpočtu města. Mohou se například vyjadřovat k prodeji či koupi nemovitostí, pronájmu nemovitostí na území obce, vzniku stavebních parcel, k plánovaným investicím a budoucímu rozvoji té části obce nebo města, kterou zastupují. Mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím zastupitelstva, rady i komisí, k plánům rozvoje příslušné části města a mohou se i vyjadřovat ke všem námětům občanů příslušné městské části, kde je zřízen.
Aby osadní výbor mohl pružně plnit své poslání, k tomu slouží ustanovení § 121, odst. 2, které zakotvuje, že požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.
Ale přesto konečná odpovědnost za rozhodnutí leží na zastupitelstvu nebo radě obce. Osadní výbor může přispět pouze k objektivitě rozhodnutí nebo k tomu, aby rozhodnutí vyjadřovalo zájmy občanů části obce.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2008/09/25/v-dolnich-krecanech-byl-zrizen-osadni-vybor/