Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Investiční akce se v Rumburku nezastavily ani v zimním období

Rumburk • V Rumburku i v nepříznivých zimních podmínkách pokračují některé investiční akce.

Mimo zahájené výstavby parkoviště V Podhájí je pozornost zaměřena na průběh zabezpečovacích prací na objektu tělocvičny ZŠ Tyršova.

Při přípravě projektu na plánovanou celkovou rekonstrukci budovy tělocvičny byl firmou Diagnostika stavebních konstrukcí Liberec proveden průzkum, na jehož základě bylo nutné neodkladně provést některé zabezpečovací práce. Ty byly zahájeny již v prosinci loňské-ho roku a spočívají především v sanaci části konstrukčních prvků stropů nad malou a velkou tělocvičnou a části krajních plných vazeb krovu. Některé konstrukční prvky napadené hnilobou po dlouhodobém zatékání musely být nahrazeny novými. Práce by měly být dokončeny v průběhu března. Na dodavatele stavby, firmu Děčínské stavby s.r.o., Děčín, je ze strany investora (Město Rumburk) na kontrolních dnech vyvíjen tlak na urychlené dokončení prací a zprovoznění malé a velké tělocvičny alespoň do doby, než bude zahájena celková rekonstrukce budovy. Na tu je již zpracována projektová dokumentace a Stavebním úřadem MěÚ Rumburk již bylo zahájeno stavební řízení pro povolení stavby.

Další poměrně rozsáhlou investiční akcí, která byla zahájena již v říjnu minulého roku, je rekonstrukce objektu Městské policie Rumburk v Sukově ulici. Dodavatelem stavby je firma WAKOS, s.r.o., Rumburk. V rámci rekonstrukce bude provedeno nové dispoziční uspořádání vnitřních prostor budovy tak, aby více odpovídalo současným podmínkám činnosti městské policie. S přestavbou souvisejí i úpravy vnitřních rozvodů sanitární instalace, včetně zařizovacích předmětů, elektroinstalace, vytápění, ale i vybavení a zkvalitnění rozvodů kamerového systému. Proběhne výměna stávající střešní krytiny a úpravy krovu, včetně nových klempířských prvků, ale také dřevěných oken a dveří za plastové. Část nové kanalizační přípojky bude přepojena na kanalizační řad v ulici Sukova, který ústí na kmenovou stoku do centrální čistírny odpadních vod. V příznivějších povětrnostních podmín-kách bude provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou v okrovém odstínu. Předpokládaný termín dokončení stavby je v květnu tohoto roku. Tím budou vytvořeny důstojné podmínky pro práci městské policie.

rekonstrukce

Budova městské policie prochází zásadní rekonstrukcí, jejíž součástí je i vybudování nové kanalizace. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail